Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 6/2022

març 29, 2022Sense categoria

Logo Accid

Núm. 6/2022

 

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, i el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat mitjançant Reial Decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides

(…) No seran fiscalment deduïbles les despeses corresponents a operacions realitzades amb persones o entitats vinculades residents a un altre país o territori que, com a conseqüència d’una qualificació fiscal diferent en aquestes de la despesa o de l’operació, no generin un ingrés, generin un ingrés exempt o subjecte a una reducció del tipus impositiu o qualsevol deducció o devolució d’impostos diferent d’una deducció per a evitar la doble imposició jurídica. (…)

BOE núm. 59, de 10 de març del 2022.

Llegir més.

 

Internacionals

IASB. Update. Febrer 2022

Alguns temes de recerca i establiment de normes:

.Gestió dinàmica de riscos (Document 4 de l’agenda)
.Instruments financers amb característiques de capital (Document 5 de l’agenda)
.Revisió posterior a la implementació de la NIIF 10, la NIIF 11 i la NIIF 12 (Document 7 de l’Agenda)
.Activitats amb tarifes regulades (Document 9 de l’Agenda)

Llegir més.

EFRAG. Update. Febrer 2022 [+Info]

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de febrer.

Llegir més.

IFAC. La comptabilitat financera ha de permetre l’economia circular

L’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per a crear un valor afegit.

Les empreses han de mesurar més que només l’impacte financer per sobreviure al segle XXI, i els comptables han d’establir nous enfocaments de comptabilitat circular per a obtenir el valor dels models comercials circulars i ajudar les empreses circulars a arrelar-se i tenir èxit.

Llegir més.

CONSULTES VINCULANTS D’INTERÈS

Impostos pagats a l’estranger. En el cas que les autoritats fiscals marroquines subjectessin aquesta facturació a retenció a la font, aquesta retenció seria deduïble de la quota per l’impost de societats de la consultant?

A) (…) D’altra banda, si l’import de la quota íntegra de l’impost sobre societats que correspongués pagar per la renda a què fa referència aquesta consulta, fos menor que l’impost satisfet a l’estranger, determinat d’acord amb allò assenyalat anteriorment , es deduirà el primer dels dos imports.

B) Que la renda no hagi de ser qualificada com a cànon, cas en què la retenció practicada al Marroc no és conforme a Conveni. (…)

Consulta de la DGT V0064-22.

Llegir més.

 

 

Barcelona, 25 de març del 2022.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.