Núm. 8/2021

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

• Circular 1/2021, de 25 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats financers de les Empreses de Serveis d’Inversió i els seus grups consolidables, Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Societats Gestores d’Entitats de tipus tancat.

Les entitats a les quals resulta d’aplicació aquesta circular són les empreses de serveis d’inversió, les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i les societats gestores d’entitats de tipus tancat, així com els grups consolidables d’empreses de serveis d’inversió (d’ara endavant, ESI, SGIIC, SGEIC i GC ESI).

«BOE» núm. 91, de 16 d’abril de 2021.

 

Llegir més

 

• Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

Aquesta Llei té per objecte transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2017 per la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades

«BOE» núm. 88, de 13/04/2021.

 

Llegir més

 

• Comptabilitat pública. Ordre HAC/360/2021, de 14 d’abril, per la qual es modifiquen, entre altres, les Ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996.

La present Ordre consta de cinc articles, dues disposicions transitòries i una disposició final.

«BOE» núm. 92, de 17 d’abril de 2021.

 

Llegir més

Internacionals

• EFRAG. Actualització. Gener 2021.

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

 

Llegir més

 

• IFAC. Redefinint la comptabilitat del demà.

La forma en què definim la comptabilitat avui i el que defineix la comptabilitat demà és fonamental per al propòsit, el valor i la identitat de la professió comptable.

 

Llegir més

 

• IFAC. Set Passos Bàsics de Planificació de la Gestió de la Crisi per a les PAO (de l’anglès Professional Accounting Organizations)

Passos clau en la gestió de crisi: la preparació, la implementació, la mitigació, les lliçons apreses, l’avaluació i finalment la recuperació.

 

Llegir més

 

 

 

Barcelona 30 d’abril de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies