Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 8/2021

maig 4, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 8/2021

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

• Circular 1/2021, de 25 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats financers de les Empreses de Serveis d’Inversió i els seus grups consolidables, Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Societats Gestores d’Entitats de tipus tancat.

Les entitats a les quals resulta d’aplicació aquesta circular són les empreses de serveis d’inversió, les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i les societats gestores d’entitats de tipus tancat, així com els grups consolidables d’empreses de serveis d’inversió (d’ara endavant, ESI, SGIIC, SGEIC i GC ESI).

«BOE» núm. 91, de 16 d’abril de 2021.

 

Llegir més

 

• Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

Aquesta Llei té per objecte transposar a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2017 per la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades

«BOE» núm. 88, de 13/04/2021.

 

Llegir més

 

• Comptabilitat pública. Ordre HAC/360/2021, de 14 d’abril, per la qual es modifiquen, entre altres, les Ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996.

La present Ordre consta de cinc articles, dues disposicions transitòries i una disposició final.

«BOE» núm. 92, de 17 d’abril de 2021.

 

Llegir més

Internacionals

• EFRAG. Actualització. Gener 2021.

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

 

Llegir més

 

• IFAC. Redefinint la comptabilitat del demà.

La forma en què definim la comptabilitat avui i el que defineix la comptabilitat demà és fonamental per al propòsit, el valor i la identitat de la professió comptable.

 

Llegir més

 

• IFAC. Set Passos Bàsics de Planificació de la Gestió de la Crisi per a les PAO (de l’anglès Professional Accounting Organizations)

Passos clau en la gestió de crisi: la preparació, la implementació, la mitigació, les lliçons apreses, l’avaluació i finalment la recuperació.

 

Llegir més

 

 

 

Barcelona 30 d’abril de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.