Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 9/2019.

maig 27, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 8/2019

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 • IFRS. IASB Update Abril 2019

  Els temes, per ordre de la discussió, van ser:

  Esmenes a la NIIF 17 Contractes d’Assegurances.
  Combinacions de negocis sota control comú.
  Polítiques comptables i estimacions comptables (esmenes a la NIC 8).
  Altres.

  IFRS. IASB Update abril 2019. +Info

 • EFRAG. Update Abril 2019

  Edició d’abril de 2019 de l’actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

  Carta de comentaris i declaracions de comentaris en resposta al projecte d’exposició de la IASB ED 2018/2 Contractes Onerosos-Cost de Compliment d’un Contracte (esmenes proposades a la NIC 37). +Info

 • IFAC. Publicacions en espanyol

  Norma Internacional d’Auditoria 220 (Revisada). Proposta. Gestió de la Qualitat de l’Auditoria d’Estats Financers +Info

  Norma Internacional de Gestió de la Qualitat 2. Proposta. Revisions de qualitat de l’encàrrec. +Info

  Norma Internacional de Gestió de la Qualitat 1. Proposta. Gestió de la qualitat en les Signatures d’Auditoria que realitzen Auditories o Revisions d’Estats Financers o Altres Encàrrecs d’Asseguraments o Serveis Relacionats.  +Info

 • RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

 • Com procedir davant un embargament sobre el salari en el cas que ja existeixi un embargament previ sobre aquest

  L’aplicació d’aquest precepte en l’àmbit tributari ha estat interpretada per la Resolució de 15 de juny de 2005 al recurs d’alçada per a la unificació de criteri nombre 3882/2003 del Tribunal Econòmic Administratiu Central. En concret, el darrer paràgraf del fonament de dret segon de l’esmentada resolució assenyala que:

  “… és criteri d’aquest Tribunal Econòmic Administratiu Central que una vegada queda embargada la part proporcional del salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent conforme a l’escala de l’article 607.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, si concorre un nou deute, no és possible embargar la resta, havent de quedar aquest lliure de responsabilitat.”

  Consulta de la Direcció General Tributària V3123-18. +Info

 • Llicència municipal de taxi adquirida per compra o per herència o donació. Els adquirents determinen el rendiment net pel mètode d’estimació objectiva.

  L’adquirent pot amortitzar aquest element patrimonial? Si escau, base d’amortització.

  En el cas de compra, el valor amortitzable serà el preu d’adquisició incrementat en les despeses i tributs inherents a l’adquisició de la llicència.

  En el cas de donació o herència, com a valor amortitzable es prendrà el valor venal, incrementat en les despeses i tributs inherents a l’adquisició, de la llicència de taxi.

  Consulta de la Direcció General Tributària V3138-18.  +Info

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.