Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 24/2018.

des. 31, 2018Sense categoria

Logo Accid

NOVETATS FISCALS

Nacionals

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis d’entitats. Venda d’entitats dedicades a l’arrendament

Una entitat, resident a Espanya, participa de la totalitat del capital d’altres dues entitats, també residents i l’objecte social de les quals és l’arrendament, que desenvolupa de manera indirecta a través de les seves participades, les quals externalitzen la gestió dels mateixos. Aquestes desenvolupen una activitat econòmica i si es compleixen tots requisits de l’article 21 LIS seria d’aplicació l’exempció a les rendes positives derivades de la transmissió de les entitats participades +Info

Fet imposable. Activitat Econòmica: Micromecenatge (Crowdfunding)

Una entitat té per activitat el Micromecenatge (Crowdfunding), que consisteix en utilitzar plataformes digitals per tal que aquestes posin en contacte inversors amb empreses que busquen préstecs, s’entén que compleix els requisits assenyalats en l’article 5.1 de la LIS a l’efecte de determinar que l’entitat desenvolupa una activitat econòmica +Info

Tipus de gravamen. Empresa Nova Creació. Impossibilitat Activitat Promoció

Una entitat de nova creació que realitza l’activitat de promoció immobiliària però que únicament porta a terme treballs de reparació de coberta, neteja i col·locació de bigues abans de transmetre l’immoble a un altre promotor, li és d’aplicació el tipus reduït per a les empreses de nova creació +Info

Base Imposable. Despeses Deduïbles. Deute Imposat Actes Jurídics Documentats

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de 10 de novembre de 2018, no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble el deute tributari de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, quan es tracti d’escriptures de préstecs amb garantia hipotecària en els quals el subjecte passiu sigui prestador +Info

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

IASB Update novembre

Els temes, entre altres, van ser: +Info

  • NIIF 17 Contractes d’assegurança.
  • Estats Financers Primaris.
  • Problemes d’implementació de les NIIF.

EFRAG Update novembre

L’edició de novembre de 2018 de l’Actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques realitzades i les decisions preses durant aquest mes. +Info

IFAC. Programa de Treball 2019

Cada any, IFAC desenvolupa un pla de treball per al Programa de Compliment de l’Organisme membre que és consistent amb l’estratègia de IFAC. Aquest pla de treball es desenvolupa amb l’assessorament i la supervisió del Panell Consultiu de Compliment. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.