Nº 14 /Newsletter novetats comptables

jul. 19, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

Ordre JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació

Ordre ministerial per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.

«BOE» núm. 159, de 4 de juliol de 2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-10974

 

Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació

Ordre ministerial per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

«BOE» núm. 159, de 4 de juliol de 2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-10975

 

Internacionals


IASB. Update. Juny 2022

Alguns temes d’interès:

. Instruments financers amb característiques de capital

. Segona Revisió Integral de la Norma de Comptabilitat NIIF per a les PIMES

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-june-2022/

 

IFAC. Matriu tecnològica. Guia ràpida

IFAC ha creat una matriu tecnològica com una guia ràpida per a ajudar les parts interessades a comprendre i accedir a la varietat de recursos tecnològics disponibles. Amb contingut de juny de 2020 a juny de 2022, la matriu va classificar els recursos utilitzant tecnologia ABC:

R: Intel·ligència artificial
B: Cadena de blocs
C: Ciberseguretat
D: Govern de dades (i valoració de dades)
ÉS: Ètica
Un altre contingut tecnològic (és a dir, contingut que no cau dins de A, B, C, D o E)

La Matriu s’actualitzarà periòdicament al llarg de l’any.

Enllaç: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/ifac-technology-matrix

 

CONSULTA DE L’AGENCIA TRIBUTÀRIA D’INTERÉS


Quina bonificació correspon a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatges obtinguts per entitats acollides a aquest règim especial a partir de 1-1-2022?

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2022 les entitats acollides al Règim Especial d’Entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges tindran una bonificació del 40 per cent (amb anterioritat la bonificació era del 85 per cent) en la part de quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatges que compleixin els requisits per a l’aplicació d’aquest règim.

Novetats en Informa. Import Net Xifra de Negocis Cases d’Apostes, Consulta Nº144088.

Enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0144088

 

 


Barcelona, 15 de juliol de 2022.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.