Nº 17 /Newsletter novetats comptables

set. 23, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

 

Nacionals

 


Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal

Cent vuit. S’introdueix al capítol I del títol X del llibre primer un nou article 445 bis. Incompliment culpable del conveni amb la redacció següent:

(…) 3r Si el deutor obligat legalment a la gestió de comptabilitat, no hagués formulat dins del termini i en la forma escaient els comptes anuals en algun dels tres últims exercicis anteriors a aquell en què hagués incomplert el conveni; no hagués sotmès aquests comptes a auditoria, havent de fer-ho, o, una vegada aprovades, no les hagués dipositat en el Registre mercantil o al registre corresponent».

BOE núm. 214, de 06/09/2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14580

 

Ordre HFP/826/2022, de 30 d’agost, per la qual s’aprova el model 587 “Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte Hivernacle. Autoliquidació” i el model A23 “Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte Hivernacle. Sol·licitud de devolució”, es determinen la forma i procediment per a la presentació dels mateixos, i es regulen la inscripció al Registre territorial i la gestió de la comptabilitat d’existències

Detalls sobre la gestió de la comptabilitat per a existències (annex V) i que s’ha d’emportar-se per mitjans electrònics a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

BOE núm. 209, del 31/08/2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14275

 

Reial decret 712/2022, de 30 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle

Obligacions comptables per als contribuents de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle.

BOE núm. 209, del 31/08/2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14274

 

Internacionals


IASB. Update. Juliol 2022


Alguns dels temes van ser:

. Revisió posterior a la implementació de la NIIF 9. Classificació i Mesurament (Document 3 de l’Agenda)

. Gestió dinàmica de riscos (Document 4 de l’agenda)

. Instruments financers amb característiques de capital (Document 5 de l’agenda)


Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-july-2022/

 

EFRAG. Update. Juliol 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.


Enllaç: https://www.efrag.org/News/Public-370/EFRAG-Update-July-2022?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

EFRAG. Update. Agost 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

Enllaç: https://www.efrag.org/News/Public-375/EFRAG-Update-August-2022

 

 

 

 

Barcelona, 23 de setembre de 2022.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.