Nº 23 /Newsletter novetats comptables

des. 16, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

Comptabilitat i llibre registro d’existències a l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Enllaç que conté informació sobre:

1. La comptabilitat dels fabricants.
2. Llibre registre d’existències dels adquirents intracomunitaris.

Enllaç: https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/Contabilidad_libro.pdf

 

Internacionals

 

IASB. Update. Novembre 2022

Alguns dels temes tractats són:

. Revisió posterior a la implementació de la NIIF 9. Classificació i mesura.
. Gestió dinàmica del risc.
. Activitats regulades amb tarifes.
. Esmenes a la Classificació i Mesura d’Instruments Financers.
. Fons de comerç i deteriorament.
. Combinacions de negoci sota control comú.
. Iniciativa de divulgació-subsidiàries sense responsabilitat pública: divulgacions.

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-november-2022/

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 

Bases Imposables negatives. Possibilitat d’aplicar el mecanisme de bases imposables negatives per part d’un no declarant.

En aplicació del criteri fixat en la Sentència del Tribunal Suprem de 30-11-2021, rec. 4464/2020, aquest Tribunal Central modifica el criteri que venia mantenint i assumeix el criteri jurisprudencial en el sentit de considerar que la compensació de les BIN´s d’exercicis anteriors a l’hora d’autoliquidar el IS és un veritable dret autònom, no una opció tributària, i, com a tal, no admet cap restricció si no és a través de les causes taxativament previstes en la llei, sent particularment rellevant, com a conseqüència, que no es pugui impedir el seu exercici a qui el pretén encara que no hagi presentat autoliquidació en termini.

Criteri aplicat en Resolució de 25-02-2022 (RG 8725/2021), referit a autoliquidacions extemporànies.

Criteri 1 d’1 de la resolució: 00/00234/2021/00/00.

Enllaç: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00234/2021/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3dcontabilidad%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d

 

EUR-LEX. Trasllat del domicili social d’una societat a un Estat membre diferent del de la seva constitució. Reversió de depreciacions comptabilitzades abans del trasllat.

L’article 49 TFUE no s’oposa a una normativa fiscal nacional en virtut de la qual els augments del valor de les accions o participacions de societats comptabilitzats per una societat en un Estat membre després del trasllat del seu domicili social a aquest últim siguin tractats com a constitutius de plusvàlues latents, sense tenir en compte si aquestes accions o participacions van donar lloc a la comptabilització de depreciacions per aquesta societat quan era resident fiscal d’un altre Estat membre.

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Novena) de 10 de novembre de 2022. Document 62021CJ0414. ECLI:EU:C:2022:871.

Enllaç: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0414

 

RESOLUCIONS VINCULANTS


El Consell d’Administració de l’entitat consultant va aprovar un pla de retribució específic per a determinats empleats (“Phantom Stock options”) que té com a finalitat generar un incentiu econòmic que alineï els interessos del treballador i la companyia i que afavoreixi la permanència dels treballadors en aquesta. L’entitat consultant manifesta haver aprovat abans altres plans

Sobre la deduïbilitat en l’Impost de societats de les quantitats a satisfer als empleats a conseqüència de l’estipulat en el Pla i en l’Acord d’Adhesió al Pla.

Si el pla d’incentius per als empleats determina una despesa que compleix els requisits exigits, el mateix tindrà la consideració de fiscalment deduïble.

D’acord amb el que es preveu en l’article 14.3.e) de la LIS, la despesa de personal associat a un passiu vinculat al possible pagament per l’entitat consultant del pla d’incentius per als empleats no serà fiscalment deduïble, a l’efecte de l’Impost de societats, en el període impositiu en el qual es registri comptablement conformement a la normativa comptable aplicable.

Aquesta despesa, d’acord amb el que es disposa en l’article 14.5 de la LIS, serà integrat per l’entitat consultant en la base imposable del període impositiu en el qual s’apliqui la provisió o es destini la despesa a la seva finalitat, això és, en el cas concret plantejat en l’escrit de consulta, quan l’empleat tingui dret a percebre la retribució a conseqüència que hagi esdevingut l’esdeveniment de liquiditat descrit i, per tant, resulti exigible la retribució a què es refereix el pla.

Resolució vinculant de la DGT. V2118-22

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2118-22

 

Barcelona, 4 de novembre de 2022

.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.