Subministrament Immediat Informació: Règim Sancionador

gen. 10, 2018Sense categoria

Logo Accid

El Reial Decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General del Règim Sancionador Tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, en el seu article únic, apartat set, introdueix el següent:

S’introdueix un nou apartat 3 en l’article 16, renumerant-se l’actual apartat 3 com a apartat 4, amb la següent redacció:

«3. Quan es tracti del retard en l’obligació de portar els Llibres Registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària s’aplicaran les següents regles:

a) S’entendrà per retard el subministrament dels registres amb posterioritat a la finalització del corresponent termini previst en la normativa reguladora de l’obligació.

b) Procedirà la multa proporcional del 0,5 per cent de l’import de la factura prevista en l’article 200.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els retards relatius als Llibres Registre de factures expedides i factures rebudes.

Aquest percentatge s’aplicarà sobre l’import total que correspongui a cada registre de facturació, incloent les quotes, recàrrecs repercutits i suportats així com les compensacions percebudes o satisfetes de l’Impost sobre el Valor Afegit que, si escau, derivin de l’operació.

En el cas dels registres de facturació que es corresponguin amb operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l’Impost sobre el Valor Afegit, es considerarà com a import total:

i) En el cas que es tracti del registre corresponent a la factura de l’operació, el relatiu a la mateixa, amb independència que, juntament amb ella es remeti la informació del cobrament o pagament que correspongui.

ii) En el cas que es tracti únicament del registre relatiu al cobrament o pagament corresponent, el que es refereixi a la magnitud monetària a informar d’acord amb l’article 61 decies del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre.

Per a l’aplicació del mínim i màxim trimestral es tindrà en compte el conjunt d’infraccions comeses en cada trimestre natural.

c) Procedirà la multa pecuniària fixa de 150 euros per registre en els retards relatius als Llibres Registre de béns d’inversió i de determinades operacions intracomunitàries.»

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.