Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2018.

maig 17, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 10/2018

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Ordre HFP/458/2018, de 3 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EHA/2043/2010, de 22 de juliol, per la qual es regula el procediment de remissió dels comptes anuals i altra informació que les entitats del sector públic empresarial i fundacional de l’Estat han de retre al Tribunal de Comptes, i de la informació de caràcter anual i trimestral a remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

   

  Bàsicament té l’objectiu d’eliminar les referències a la informació necessària per a consolidar el Compte General de l’Estat.

  «BOE» núm. 110, de 7 de maig de 2018. +Info

 

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • Quan una casa prefabricada o una altra construcció modular perd la seva condició d’edificació?.
   

  En el moment que la casa prefabricada pugui ser objecte de trasllat a un altre lloc, sense trencament de la matèria ni menyscabament de l’objecte.

  Consulta Vinculant DGT nº V0601-18. +Info

 • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents.
   

  Ordre HFP/441/2018, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre Societats, i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2017, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica, i per la qual es modifica el model 222 “Impost sobre Societats. Règim de consolidació fiscal. Pagament fraccionat” aprovat per l’Ordre HFP/227/2017, de 13 de març.

  Quines novetats conté?

  1. S’afegeix nova pàgina en la liquidació amb l’objecte d’incloure un major desglossament de les retencions i ingressos a compte, en funció de la naturalesa de les rendes del contribuent que se sotmeten a retenció o que són imputades a aquest per agrupacions d’interès econòmic o unions temporals d’empreses.

  2. S’addicionen nous caràcters que permetran efectuar, mitjançant el programa d’ajuda per a la declaració de l’impost (PADIS), la compensació de bases negatives en determinats supòsits excepcionals de no aplicació dels límits de compensació establerts, com és el cas del període impositiu en que es produeixi l’extinció de l’entitat o en el cas d’entitats de nova creació.

  3. Amb l’objectiu de simplificar el model 220, s’ha eliminat la pàgina 6 dedicada a subministrar informació sobre l’aplicació consolidada de resultats.

  4. Els models de Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de Canvis en el Patrimoni Net de les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banc d’Espanya, que figuren en les pàgines 27 a 33 del model 200 i pàgines 3A a 5C del model 220, s’han actualitzat per ajustar-se als que disposa la Circular 5/2014, de 28 de novembre, del Banc d’Espanya.

  5. Per a 2019. Els pagaments a compte (models 202 i 222) queden unificats, pel que fa a la informació dels apartats d’identificació.

  «BOE» núm. 106, de 2 de maig de 2018. +Info

Noticias relacionadas