Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2018.

juny 12, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 12/2018

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 • Una entitat explota diversos hipermercats en els quals l’horari de treball efectiu inclou 16 hores diàries en dos torns. Les instal·lacions i maquinària en ús durant les 16 hores diàries estan identificades i són diferents d’aquells elements que per la seva naturalesa i destinació tenen un ús continu.

  Als elements que s’empren en més d’un torn de treball els resulta aplicable l’amortització prevista a l’art. 4.2 RIS?

  Es tindrà en compte que el període màxim d’amortització no s’altera pels elements utilitzats en diversos torns de treball i l’import de l’amortització que resulta d’aplicar aquest mètode representa la depreciació efectiva de l’element, si bé la seva deducció està condicionada al fet que es comptabilitzi l’import que resulti d’aplicar el nou coeficient d’amortització.

  INFORMA de l’Agència Tributària. Pregunta 140648. Elements utilitzats en diversos torns. Inscripció comptable. +Info

 

NOVETATS EN AUDITORIA

Nacionals

 • Sobre aspectes més rellevants de l’auditoria a incloure en l’informe d’auditoria d’acord amb la NIA-ÉS 701 “Comunicació de les qüestions clau de l’auditoria en l’informe d’auditoria emès per un auditor independent” en el cas d’entitats que no són d’interès públic.

  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 1. +Info
 • Sobre l’actuació de l’auditor de comptes en relació amb la informació no financera i sobre política de diversitat i altres aspectes que s’inclouen en determinats casos a l’informe de gestió.

  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 2. +Info
 • Sobre la consideració o no com a entitat d’interès públic (EIP) d’una societat mercantil que trasllada el seu domicili social a Espanya i que cotitza en un mercat regulat en un estat membre de la Unió Europea, així com de les obligacions de rotació de la societat d’auditoria que venia auditant els comptes anuals d’aquesta societat i de les entitats de la seva xarxa.

  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 3. +Info
 • Sobre el moment efectiu en què han de produir-se les comunicacions per part dels auditors de comptes a les autoritats públiques supervisores de les entitats auditades, d’acord amb el que es disposa a l’article 12 del Reglament (UE) nº 537/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014 i la disposició addicional setena de la llei 22/2015, de 20 de juliol d’Auditoria de Comptes.

  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 4. +Info
 • Referent a si en el còmput per determinar el percentatge d’honoraris entre serveis d’auditoria i diferents als d’auditoria de l’entitat d’interès públic auditada, al fet que es refereix l’article 4.2 del Reglament (UE) nº 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, han d’incloure’s entre aquests últims els corresponents a serveis exigits per la normativa reguladora a la qual es troba subjecta aquesta entitat.

  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 5. +Info
 • Sobre com afecta al règim d’independència al que els auditors dels comptes anuals de les entitats que emeten valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors es troben subjectes les diferents actuacions que aquest ha de realitzar per a la publicació del fullet que aquesta entitat ha d’emetre i que vénen exigides per la “normativa de fullets”.

  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 6. +Info
 • Sobre com afecta a l’abast de l’encàrrec d’auditoria de comptes el canvi d’ubicació de la informació sobre l’aplicació de resultats i el període mitjà de pagament a proveïdors en els models abreujat i de Pimes, en els termes regulats en l’Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 7. +Info
 • Sobre com afecta al règim d’independència dels auditors dels comptes la prestació de serveis de traducció dels comptes anuals formulats i auditats o de conversió dels comptes anuals per a la seva presentació conforme a les Normes Internacionals d’Informació Financera.


  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 8. +Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.