ACCID Núm. 13/2023

juny 30, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

·         IFAC. Tendències de SMP y SME: la complexitat global millorada requereix innovació continua i gestió del canvi

[+Info]

La investigació de la IFAC indica que, independentment de les jurisdiccions, els comptables i, en especial, les pràctiques petites i mitjanes (SMP), continuen sent els assessors preferits de les petites i mitjanes entitats (PYME). La majoria de les pràctiques comptables a tot el mon son SMP, i la majoria dels comptables son professionals de petites empreses, el que els deixa en una posició ideal per ajudar a les PYMES, ja que coneixen de primera mà molts dels problemes que enfronten les PYMES.

 

Nacionals

 

Reial Decret HFP/645/2023 de 20 de juny

[+Info]

Ordre HFP/645/2023 de 20 de juny, per la que s’aprova el model 381 “Impost sobre el Valor Afegit”. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la Unió Europea afectats a un esforç a l’àmbit de la política comú de seguretat i defensa.

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

·       Llibertat d’amortització. Irrevocabilitat de l’opció. Clàusula rebus sic stantibus

[+Info]

Ha de permetre’s l’exercici de l’opció a l’aplicació de la llibertat d’amortització respecte de determinades inversions sol·licitada mitjançant rectificació d’autoliquidació de l’Impost sobre Societats 2017 presentada una cop conclòs el termini reglamentari de presentació de la declaració basada en que dit no exercici en termini va tenir la seva causa en la denegació per la inspecció de l’aplicació d’aquesta llibertat d’amortització en la regulació efectuada al seu càrrec pel seu Impost de Societats, d’exercicis anteriors (2013 i 2014).

 


RESOLUCIONS VINCULANTS DE LA DGT

 

·        Impostos sobre les Persones Jurídiques

L’entitat consultant té deduccions per la realització d’activitats d’I+D+i pendents d’aplicació després de la presentació de l’autoliquidació corresponent a l’exercici fiscal 2021, els quals gaudeixen del corresponent informe motivat. Arran de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, s’ha modificat la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre Societats que modifica l’article 30 de la mateixa, afegint a l’article 30 bis, afectant a la manera d’aplicació de les deduccions per la realització de determinades activitats.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0308-23

[+Info]

 

·        Impostos sobre la Renda de las Persones Físiques

En el supòsit de que la consultant sigui resident fiscal a Espanya al període impositiu 2022, per tenir a Espanya la seva residència habitual, conèixer:

1.- Consideració, a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), dels ingressos mensuals que percep en concepte de salari de dita empresa. 2.- Si els descomptes, en els seus salaris, “pel règim d’Assegurances de Salut (Seguretat Social) d’Estats Units” poden considerar-se despesa deduïble a l’IRPF.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0358-23

[+Info]

 

·         Es qüestiona si s’ha d’aplicar retencions a les nòmines dels empleats de la llar

L’obligació de practicar retencions e ingressos a compte s’estableix a l’article 99 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni (BOE del dia 29), sent objecte de desenvolupament- pel que es refereix a les rendes subjectes a la mateixa i als obligats a practicar-la.

[+Info]

 

 

 

 

Barcelona 30 de juny de 2023.

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 08/2024

ACCID nº 08/2024

Newsletter de les novetat comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 08/2024.