ACCID Núm. 15/2023

jul. 21, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

·  IASB. Update Juny 2023

  • Activitats amb tarifes regulades
  • Mètode de participació
  • Estats financers primaris
  • Segona revisió Integral de la Norma de Comptabilitat NIIF per les PYMES
  • Iniciativa de divulgació – Subsidiàries sense Responsabilitat Pública: Divulgacions

[+Info]

 

·  EFRAG. Update Juny 2023 

Síntesis dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

[+Info]

 

·  FASB. Financial Accounting Foundation emet l’informe anual 2022: edició del 50º aniversari de FASB

El tema de l’informe anual és “Estàndards que funcionen des de Main Street fins Wall Street” i commemora el 50 aniversari de la creació de la Junta de Normes de Comptabilitat Financera(FASB). L’informe proporciona una instantània dels principals fites als últims 50 anys del seu Directori y personal, ja que han treballat per guanyar la responsabilitat que se’ls va confiar: desenvolupar i millorar els estàndards de comptabilitat i informes que brinden informació útil als inversionistes i altres assignats de capital.

[+Info]

 

Nacionals

Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, per la que es revisa la quantia de les dietes i assignacions per despeses de locomoció a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

[+Info]

El Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, preveu, a l’apartat 5 de l’article 9.A, la possibilitat de que la persona titular del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública revisa les quanties exceptuades de gravamen corresponents a les assignacions per despeses de locomoció, manutenció y estància, a l’import en que es revisen las dietes dels funcionaris públics.

 

L’OPINIÓ DEL TRIBUNALS

·  IVA. Regularització de quota no reportades i, per tant, indegudament repercutides. Regularització íntegra. CANVIO DE CRITERI

 

A l’article 14.2.c) del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, a la llum dels principis jurisprudencials de regularització íntegra de la situació tributaria dels subjectes intervinents i de prohibició del enriquiment injust, deu ser interpretat de mode tal que, en el cas de quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit no reportades, y, por tant, indegudament repercutides, on prèviament s’hagin minorat les quotes indegudament deduïdes pel destinatari i s’hagin comprovat la procedència o no del seu dret a la devolució conforme al principio de regularització íntegra, procedeix, en seu de qui va repercutir indegudament, la minoració de l’IVA indegudament repercutit a la liquidació que se li practiqui i, en el seu cas, el simultani reconeixement del dret a la devolució de la quotes indegudament reportades a favor de qui les va suportar.

[+Info]

 

RESOLUCIONS VINCULANTS DE LA DGT

·   Especials i de Tributs sobre el Comerç Exterior i sobre el Medi Ambient

La consultant és una empresa d’arts gràfiques que plastifica superfícies de paper i cartró, i actua com fabricant intermedi de tot tipus de productes tals como llibres, revistes, fullets, expositors i estotjos de cosmètica, alimentació, farmàcia, etc.

Per poder atendre les comandes dels seus clientes deu disposar d’un ampli stock de bobines de plàstics en els seus magatzems, de forma que, quan compri al seu proveïdor aquests materials plàstics, desconeix a quin tipus de productes es van a destinar.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0474-23

[+Info]

 

 

 

Barcelona 21 de juliol de 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.