ACCID Núm. 16/2023

set. 8, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

· IASB. Update Juliol 2023

[+Info]

  • Gestió dinàmica de riscos
  • Mètode de participació
  • Combinacions de negocis: revelacions, plusvàlues y deteriorament
  • Activitats extractives
  • Estats financers primaris
  • Iniciativa de divulgació – subsidiàries sense responsabilitat pública: Divulgacions

 

· EFRAG. Update Juliol 2023

[+Info]

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

 

· FASB. La fundació de comptabilitat financera busca nominacions pel consell assessor de normes de comptabilitat financera

[+Info]

La Junta Directiva de la Fundació de Comptabilitat Financera va anunciar avui que està buscant nominacions per nous membres per unir-se al Consell Assessor de Normes de Comptabilitat Financera per un període inicial d’un any que comença l’1 de gener de 2024. El FASAC és el principal organisme assessor del Consell de Normes de Comptabilitat Financera (FASB).

 

· FASB. Busca comentaris públics sobre la proposta per millorar la divulgació sobre les despeses de l’estat de resultats.

[+Info]

La Junta de Normes de Comptabilitat Financera (FASB) ha publicat avui una proposta d’Actualització de Normes de Comptabilitat (ASU) destinada a proporcionar als inversors més informació útil per prendre decisions sobre una despesa de l’entitat pública empresarial. S’anima a les partes interessades a revisar y proporcionar comentaris sobre la proposta abans del 30 d’octubre de 2023.

 

· FASB. Publica l’informe de divulgació per inversors de 2023

[+Info]

Les principals prioritats dels inversors aconsegueixen fites importants; l’informe complet ja està disponible al portal web per inversors de FASB.

 

COMUNICACIONS DE LA CNMV D’INTERÈS

 

· L’OCDE comença l’elaboració d’un informe sobre la revitalització del mercat de capitals espanyol, recolzat per la UE

[+Info]

El llançament del projecte presentat per la CNMV i el Govern d’España a la Comissió Europea i titulat Capital markets for a vibrant and sustainable Spanish economy and corporate sector, ha comptat amb la participació de la CNMV, Comissió Europea, Ministeri d’Assumptes Econòmics i l‘OCDE. Els treballs conclouran a desembre de 2024 amb un conjunt de recomanacions i un pla d’acció.

 


L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 

· Impost de societats. Correccions comptables davant errors o canvis de criteri comptable. Aplicació retroactiva

[+Info]

La correcció comptable de les omissions o inexactituds en els comptes anuals d’exercicis anteriors per no haver utilitzat, o no haver-ho fet adequadament, informació fiable que estava disponible quan es van formular i que l’empresa podria haver obtingut i tenint en compte en la formulació d’aquests comptes, s’ha d’efectuar a l’exercici en que s’adverteixen, en el que es realitzarà el corresponent ajust per l’efecte acumulat en les variacions dels actius i passiu, el qual s’imputarà directament en el patrimoni net de l’entitat.

 

RESSOLUCIONS VINCULANTS DE LA DGT

 

· SG de Impostos sobre el Consum

El consultant és un autònom d’alta a la seva activitat al 2021, i acollit des d’aquest moment al règim de recàrrec d’equivalència. Conèixer quines son les seves obligacions en matèria de l’Impost sobre el Valor Afegit, en concret, si ha de presentar declaració-liquidació trimestral per aquest impost.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0497-23 [+Info]

 

 

Barcelona 8 de setembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.