NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

·  IASB. Update complementaria Agost 2023 [+Info]

  • Excepció temporal a la comptabilitat d’impostos diferits
  • Requisits de divulgació
  • Data de vigència, transició y degut procés

 

·  EFRAG. Update Agost 2023 [+Info]

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

 

·  FASB. La fundació de comptabilitat anuncia nomenaments i reelecció de membres del consell de l’empresa privada (PCC) [+Info]

La Junta Directiva de la Fundació de Comptabilitat Financera (FAF) va anunciar avui el nomenament de Brad Hendricks per un mandat de tres anys en el Consell d’Empreses Privades (PCC) a partir de l’1 de gener de 2024, i els nous nomenaments de Robert Messer i Doug Uhl al seu segon i últim mandat de tres anys a partir de l’1 de gener de 2024.

 

Nacionals

 

·  Informació a incorporar a la memòria per les societats cooperatives, associacions i entitats sense fins lucratius en relació amb el període mig de pagament a proveïdors

El deure d’informació als comptes anuals sobre el període mig de pagament a proveïdors es regula a la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, que posteriorment va ser modificada per la disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, i recentment ha sigut modificada per l’article 9 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

BOICAC: 134/ Juny 2023-1 [+Info]

 

·  Tractament comptable de l’immobilitzat material destinat a probes i promoció

La consulta tracta sobre una empresa que es dedica a la fabricació d’equips de telecomunicacions. Amb el fi de la seva promoció, aquests equips son cedits als seus clients per que s’efectuïn probes, i en cas d’estar interessats procedir a la seva venda amb les especificacions de cada comprador. Els equips que es cedeixin per probes en la majoria dels casos no son venuts.

BOICAC: 134/ Juny 2023-2 [+Info]

 

·  Registre comptable d’una tarifa de pesca

La consulta es formula per una Cofradia de Pescadors i es refereix al tractament comptable de la Tarifa X- PESCA FRESCA aplicables als ports d’una Comunitat Autònoma, i compren: “la utilització pels vaixells pesquers a l’activitat i els productes de la pesca marítima fresca de les aigües del port, instal·lacions de abalisament, molls, dàrsenes, zones de manipulació i serveis generals o de policia. Son subjectes obligats al pagament de la mateixa el armador del vaixell o qui en la seva representació realitzi la primera venda.

BOICAC: 134/ Juny 2023-3 [+Info]

 

·  Exercici en el que es deu comptabilitzar una reducció de capital

Segons s’indica a la consulta, els socis d’una societat limitada van acordar a novembre de 2022 una reducció de capital amb devolució d’aportacions en espècie, uns immobles, amortitzant participacions socials. Aquests acords socials es van elevar a públic al mes de febrer de 2023 i es van inscriure al Registro Mercantil tres dies després.

BOICAC: 134/ Juny 2023-4 [+Info]

 

 

 

 

 

Barcelona, 22 de setembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies