ACCID Núm. 17/2023

set. 22, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

·  IASB. Update complementaria Agost 2023 [+Info]

  • Excepció temporal a la comptabilitat d’impostos diferits
  • Requisits de divulgació
  • Data de vigència, transició y degut procés

 

·  EFRAG. Update Agost 2023 [+Info]

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

 

·  FASB. La fundació de comptabilitat anuncia nomenaments i reelecció de membres del consell de l’empresa privada (PCC) [+Info]

La Junta Directiva de la Fundació de Comptabilitat Financera (FAF) va anunciar avui el nomenament de Brad Hendricks per un mandat de tres anys en el Consell d’Empreses Privades (PCC) a partir de l’1 de gener de 2024, i els nous nomenaments de Robert Messer i Doug Uhl al seu segon i últim mandat de tres anys a partir de l’1 de gener de 2024.

 

Nacionals

 

·  Informació a incorporar a la memòria per les societats cooperatives, associacions i entitats sense fins lucratius en relació amb el període mig de pagament a proveïdors

El deure d’informació als comptes anuals sobre el període mig de pagament a proveïdors es regula a la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, que posteriorment va ser modificada per la disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, i recentment ha sigut modificada per l’article 9 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

BOICAC: 134/ Juny 2023-1 [+Info]

 

·  Tractament comptable de l’immobilitzat material destinat a probes i promoció

La consulta tracta sobre una empresa que es dedica a la fabricació d’equips de telecomunicacions. Amb el fi de la seva promoció, aquests equips son cedits als seus clients per que s’efectuïn probes, i en cas d’estar interessats procedir a la seva venda amb les especificacions de cada comprador. Els equips que es cedeixin per probes en la majoria dels casos no son venuts.

BOICAC: 134/ Juny 2023-2 [+Info]

 

·  Registre comptable d’una tarifa de pesca

La consulta es formula per una Cofradia de Pescadors i es refereix al tractament comptable de la Tarifa X- PESCA FRESCA aplicables als ports d’una Comunitat Autònoma, i compren: “la utilització pels vaixells pesquers a l’activitat i els productes de la pesca marítima fresca de les aigües del port, instal·lacions de abalisament, molls, dàrsenes, zones de manipulació i serveis generals o de policia. Son subjectes obligats al pagament de la mateixa el armador del vaixell o qui en la seva representació realitzi la primera venda.

BOICAC: 134/ Juny 2023-3 [+Info]

 

·  Exercici en el que es deu comptabilitzar una reducció de capital

Segons s’indica a la consulta, els socis d’una societat limitada van acordar a novembre de 2022 una reducció de capital amb devolució d’aportacions en espècie, uns immobles, amortitzant participacions socials. Aquests acords socials es van elevar a públic al mes de febrer de 2023 i es van inscriure al Registro Mercantil tres dies després.

BOICAC: 134/ Juny 2023-4 [+Info]

 

 

 

 

 

Barcelona, 22 de setembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.