Calendari del Contribuent. Juliol de 2020

juny 30, 2020Sense categoria

Núm 32 / Juny 2020

 

Calendari del Contribuent. Juliol de 2020

El present calendari està ordenat per impostos en lloc de per dates de presentació.

Intrastat

 • Mes de juny. Fins el 13 de juliol.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 15 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.
 • Pagaments fraccionats de l’IRPF. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.
 • Pagaments fraccionats de l’IRPF. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 25 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 30 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Fins el 20 de juliol.

Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Any 2019. Fins el 22 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Any 2019. Fins el 27 de juliol.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de juny. Fins el 20 de juliol.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre. Pagament fraccionat. Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon trimestre. Fins el 31 de juliol.

Agència Tributària Catalana

Impost sobre els habitatges buits

 • Any 2019. Fins el 7 de juliol.

Taxa sobre el joc. Màquines

 • Primer trimestre. Fins el 7 de juliol.

Taxa sobre el joc. Bingo

 • Mesos de febrer, març i abril de 2020. Fins el 15 de juliol.

Gravamen de protecció civil

 • Any 2019. Fins el 18 de juliol o el dia hàbil immediatament posterior.

Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

 • Any 2019. Fins el 20 de juliol.

Taxa sobre el joc. Casinos

 • Primer trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impost sobre begudes ensucrades envasades

 • Primer trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

 • Any 2020. Fins el 31 de juliol.

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 • Per a fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals en aquesta data no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini és el temps que restava, a comptar a partir de l’1 de juliol de 2020.
  Exemple: el termini de presentació d’una transmissió patrimonial produïda el 3 de març de 2020, finalitzaria el 21 de juliol de 2020.
 • Per a fets imposables meritats entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació s’inicia l’1 de juliol i finalitza l’1 d’agost o el dia hàbil immediatament posterior.

Donacions

 • Per a donacions realitzades abans del 14 de març del 2020, i per als quals en aquesta data no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini és el temps que restava, a comptarà partir de l’1 de juliol de 2020.
  Exemple: el termini de presentació d’una donació produïda el 3 de març de 2020, finalitzaria el 21 de juliol de 2020.
 • Per a donacions produïdes entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació s’inicia l’1 de juliol i finalitza l’1 d’agost de 2020o el dia hàbil immediatament posterior.

Impost sobre successions.

 • Per a fets imposables produïts abans del 14 de març del 2020, i per als quals en aquesta data no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini es reprènl’1 de juliol de 2020 i cal afegir 2 mesos addicionals al temps que restava per esgotar els 6 mesos de termini habituals.
  Exemple: el termini per a una defunció produïda el 3 de març de 2020, finalitzaria el 21 de febrer de 2021.
 • Per a fets imposables produïts entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació i pagament s’inicia l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 2 de gener de 2021 (6 mesos previstos a la normativa, a comptar a partir de l’1 de juliol).

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.