Núm 32 / Juny 2020

 

Calendari del Contribuent. Juliol de 2020

El present calendari està ordenat per impostos en lloc de per dates de presentació.

Intrastat

 • Mes de juny. Fins el 13 de juliol.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 15 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.
 • Pagaments fraccionats de l’IRPF. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.
 • Pagaments fraccionats de l’IRPF. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 25 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 30 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Fins el 20 de juliol.

Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Any 2019. Fins el 22 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Any 2019. Fins el 27 de juliol.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de juny. Fins el 20 de juliol.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Resta d’empreses. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre. Pagament fraccionat. Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon trimestre. Fins el 31 de juliol.

Agència Tributària Catalana

Impost sobre els habitatges buits

 • Any 2019. Fins el 7 de juliol.

Taxa sobre el joc. Màquines

 • Primer trimestre. Fins el 7 de juliol.

Taxa sobre el joc. Bingo

 • Mesos de febrer, març i abril de 2020. Fins el 15 de juliol.

Gravamen de protecció civil

 • Any 2019. Fins el 18 de juliol o el dia hàbil immediatament posterior.

Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

 • Any 2019. Fins el 20 de juliol.

Taxa sobre el joc. Casinos

 • Primer trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impost sobre begudes ensucrades envasades

 • Primer trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

 • Any 2020. Fins el 31 de juliol.

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 • Per a fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals en aquesta data no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini és el temps que restava, a comptar a partir de l’1 de juliol de 2020.
  Exemple: el termini de presentació d’una transmissió patrimonial produïda el 3 de març de 2020, finalitzaria el 21 de juliol de 2020.
 • Per a fets imposables meritats entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació s’inicia l’1 de juliol i finalitza l’1 d’agost o el dia hàbil immediatament posterior.

Donacions

 • Per a donacions realitzades abans del 14 de març del 2020, i per als quals en aquesta data no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini és el temps que restava, a comptarà partir de l’1 de juliol de 2020.
  Exemple: el termini de presentació d’una donació produïda el 3 de març de 2020, finalitzaria el 21 de juliol de 2020.
 • Per a donacions produïdes entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació s’inicia l’1 de juliol i finalitza l’1 d’agost de 2020o el dia hàbil immediatament posterior.

Impost sobre successions.

 • Per a fets imposables produïts abans del 14 de març del 2020, i per als quals en aquesta data no hagués finalitzat el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el nou termini es reprènl’1 de juliol de 2020 i cal afegir 2 mesos addicionals al temps que restava per esgotar els 6 mesos de termini habituals.
  Exemple: el termini per a una defunció produïda el 3 de març de 2020, finalitzaria el 21 de febrer de 2021.
 • Per a fets imposables produïts entre el 15 de març i el 30 de juny de 2020, el nou termini de presentació i pagament s’inicia l’1 de juliol de 2020 i finalitza el 2 de gener de 2021 (6 mesos previstos a la normativa, a comptar a partir de l’1 de juliol).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies