Calendari del Contribuent novembre de 2019.

oct. 25, 2019Sense categoria

Calendari

Nº 23 / Octubre 2019

Calendari del contribuent. Novembre de 2019

Fins el 5 de novembre

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Segon termini de la declaració anual de 2018, si es va fraccionar el pagament. Model:102

Fins el 12 de novembre

 • Intrastat. Declaració del mes de octubre.

Fins el 15 de novembre. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de octubre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins el 20 de novembre. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de octubre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de octubre. Model: 380.
 • Mes de octubre. Model: 349.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de octubre. Model: 430.
 • Impostos especials de fabricació
 • Mes de agost. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de agost. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de octubre. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de octubre. Models: 570, 580.
 • Tercer trimestre. Excepte grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Tercer trimestre. Excepte grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de octubre. Grans empreses. Model: 560.

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre. Pagament fraccionat. Model: 583.

Fins el 27 de novembre. Empreses amb periodicitat mensual

 • Autoliquidacions amb domiciliació bancària
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de octubre. Models: 303, 353.

Fins el 30 de novembre

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

 • Autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019. Model: 540.

Fins el 2 de desembre

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de octubre. Models: 303, 322, 353.
 • Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals
 • Any 2018. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Model: 232.

Impostos mediambientals

 • Any 2018. Autoliquidació. Model:583.
 • Any 2019. Autoliquidació anual per cessament d’activitat. Model:588.

Opcions censals. Inscripció o baixes registrals

 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual. Model: 036.
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2019. Sense model.
 • Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII). Opció o renúncia per l’administració electrònica dels llibres registre. Model: 036.
 • Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII). Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers. Model: 036.

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 08/2024

ACCID nº 08/2024

Newsletter de les novetat comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 08/2024.