Calendari del Contribuent. Agost de 2020

jul. 31, 2020Sense categoria

Núm 33 / Juliol 2020

 

Calendari del Contribuent. Agost de 2020

El present calendari està ordenat per impostos en lloc de per dates de presentació.

Intrastat

  • Mes de juliol. Fins el 12 d’agost

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 15 d’agost. (Sent dissabte no passa a dilluns)

Declaracions sense domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 20 d’agost.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 25 d’agost.

Declaracions sense domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 30 d’agost.
  • Operacions assimilades a les importacions. Mes de juliol. Fins al dia 20 d’agost.

Impostos especials de fabricació

  • Tots. Fins el 20 d’agost.

Impost especial sobre l’electricitat

  • Grans empreses. Mes de juliol. Fins el 20 d’agost.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.