Calendari del Contribuent. Desembre 2022.

nov. 30, 2022Notes informatives, Sense categoria

 

Calendari del Contribuent. Desembre 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes desembre.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de novembre. Fins el 12 de desembre.

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

Pagaments fraccionats Impost Societats: 202, 222

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Tercer pagament a compte. Fins el 15 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Tercer pagament a compte. Fins el 20 de desembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): 303, 353

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 25 de desembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de novembre. Fins el 30 de desembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 2 de gener de 2023.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes de novembre (Model 430). Fins el 20 de desembre.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de desembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de novembre. Fins el 20 de desembre.

Impostos mediambientals

 • Pagament fraccionat (Model 584). Fins el 20 de desembre.
 • Anual (Model 591). Fins el 20 de desembre.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de novembre. Declaració (Model 604). Fins el 20 de desembre.

Notificacions censals. Fins el 2 de gener de 2023

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius. Models: 036, 037.
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2023 i successius Model 036.
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2023 i 2024. Model 036.
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2023. Sense model.
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Model 039.
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats Model 039.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Model 039.
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2023. Models: 036, 037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2023, 2024 i 2025. Models: 036, 037

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.