Calendari del Contribuent.Febrer 2021

gen. 29, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 4 / Febrer 2021

 

Calendari del Contribuent.

A continuació, resumim o detallem les obligacions fiscals del mes de gener.
Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de gener. Fins el 12 de febrer.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i e Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 15 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 23 de febrer (aquest mes de febrer té només 28 dies)

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins l’1 de març.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de gener. Fins el 22 de febrer.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2020. Model 346. Fins el 22 de febrer.

Impost sobre las primes d’assegurances

 • Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 22 de febrer.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de gener. Fins el 22 de febrer.

Impostos Mediambientals

 • Quart trimestre. Modelo 583. Fins el 22 de febrer.

Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. Fins l’1 de març.

Declaracions anuals. Fins l’1 de març

 • Declaració anual de consum d’energia elèctrica. Model 159.
 • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit. Model 170.
 • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini. Modelo 280.
 • Declaració anual d’operacions amb tercers. Model 347.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.