Calendari del Contribuent febrer de 2020

febr. 3, 2020Sense categoria

Núm 3 / Febrer 2020

Calendari del Contribuent. Febrer de 2020

 

Fins al 12 de febrer

 • Intrastat. Declaració del mes de gener.

Fins al 15 de febrer (sent dissabte no passa al dilluns)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats

 • Mes de gener. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins al 20 de febrer. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats

 • Mes de gener. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

 • Mes de gener. Model: 349.
 • Mes de gener. Model: 380.

Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2019: Model: 346.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes de gener. Model: 430.

Impostos Especials de Fabricació

 • Mes de novembre 2019. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de novembre 2019. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de gener. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de gener (*). Models: 570, 580.
 • Quart trimestre 2019. Excepte grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Quart trimestre 2019. Excepte grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors
  autoritzats. Model: 510.

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments
comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de
la AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de gener. Grans empreses. Model: 560.

Impostos Mediambientals

 • Quart trimestre 2019. Model: 583.

Fins al 25 de febrer

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el valor afegit (IVA)

 • Mes de gener. Models: 303, 353.

Fins al 2 de març

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de gener. Models: 303, 353.

Impost de societats

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renuncia a l’opció per al
càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres,
nou o onze mesos de cada any natural. Model: 036.

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renuncia a l’opció s’exercirà
en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per a
efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Any 2019. Model: 159.

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o
professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de
crèdit o dèbit

 • Any 2019. Model: 170.

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

 • Any 2019. Model: 280.

Declaració anual d’operacions amb tercers

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats
a presentar el model 347, quan respecte a altra persona o entitat hagin realitzat
operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 euros (IVA inclòs)
l’any natural al que es refereixi la declaració.

També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de
propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat
empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 euros (exclòs
subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

 • Any 2019. Model: 347.

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.