Calendari del Contribuent gener de 2020

gen. 2, 2020Sense categoria

Núm 29 / Desembre 2019

Calendari del Contribuent. Gener de 2020

 

Fins el 12 de gener. Sent festiu passa al dilluns

 

 • Intrastat. Declaració del mes de desembre.

Fins el 15 de gener

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

 • Mes de desembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.
 • Quart trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216.

 

Fins el 20 de gener

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

 • Mes de desembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
 • Quart trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats. Model: 039.
 • Quart trimestre. Serveis via electrònica. Model: 368.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de desembre. Model: 430.
 • Resum anual. Model 480.

Impostos especials de fabricació

 • Mes d’octubre. Grans empresas. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes d’octubre. Grans empresas. Models: 561, 562, 563.

Impostos especials de fabricació (continuació)

 • Mes de desembre. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de desembre. Models: 570, 580.Quart trimestre. Models: 521, 522, 547.
 • Quart trimestre. Actividades V1, V2, V7, F1, F2. Model: 553.
 • Quart trimestre. Solicitudes de devolución. Models: 506, 507, 508, 524, 572.

Declaració de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de desembre. Grans empresas. Model: 560.
 • Quart trimestre. Excepto Grans empresas. Model: 560.

Impostos mediambientals

 •  Any 2019. Autoliquidació. Model: 584.
 • Any 2019. Autoliquidació anual. Model: 585.
 • Tercer quatrimestre. Autoliquidació. Model 587.

Impost especial sobre el carbó

 • Quart trimestre. Model: 595.
 • Any 2019. Declaració anual de operacions. Model 596.

Fins el 25 de gener. Sent dissabte, no passa al dilluns

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de desembre. Models: 303, 353.
 • Quart trimestre. Model: 303.

Gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents

 • Gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents. Model: 213.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Pagaments fraccionats renda:

 • Quart trimestre. Estimació directa. Model: 130.
 • Quart trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

Fins el 30 de gener

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de desembre. Models: 303, 322, 349, 353, 380.
 • Quart trimestre. Models: 303, 309, 349, 380.
 • Resum anual. Model: 390.
 • Sol·licitud de devolució recarrego d’equivalència i subjectes passius ocasionals. Model: 308.
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei. Model: 318.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Model: 341.
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2020 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2019. Models: 036, 037.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

 • Pagaments fraccionats renda:

Quart trimestre. Estimació directa. Model: 130.
Quart trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

Fins el 31 de gener

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

 • Resum anual. Models: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent. Model: sense model.

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

 • Resum anual 2019. Model: 165.

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Any 2019. Model: 171.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Any 2019 (Quart trimestre). Model: 179.

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual 2019. Model: 181.

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual 2019. Model: 182.

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 • Any 2019. Model: 184.

Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva

 • Declaració anual 2019. Model: 187.

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d’operacions amb Letras del Tresor 2019. Model: 192.
 • Declaració anual 2019. Model: 198.

Gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents.

 • Gravamen especial sobre béns immobles d’entitats no residents. Model: 213.

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats

 • Declaració anual 2019. Model: 233.

 

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual 2019. Model: 345.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.