Calendari del Contribuent. Gener 2021

gen. 5, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 1 / Gener 2021

 

Calendari del Contribuent. Gener de 2021

A continuació, resumim o detallem les obligacions fiscals del mes de gener.
Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes de desembre. Fins el 12 de gener.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 15 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 15 de gener.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 20 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 20 de gener.

Resums anuals

 • Models 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270. Fins a l’1 de febrer.

Pagaments fraccionats. Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 27 de gener.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins a l’1 de febrer.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 27 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 27 de gener.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el Fins a l’1 de febrer.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins a l’1 de febrer.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de desembre. Fins a l’1 de febrer.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins a l’1 de febrer.

Altres declaracions

 • Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial de el grup d’entitats (Model 039). Fins el 20 de gener.
 • Quart trimestre. Serveis via electrònica (Model 368). Fins el 20 de gener.
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (Model 308). Fins a l’1 de febrer.
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei. (Model 318). Fins a l’1 de febrer.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (Model 341). Fins a l’1 de febrer.
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per 2021 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre del 2020 (Models 036/037). Fins a l’1 de febrer.
 • Sol·licitud d’aplicació de percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu en l’any precedent (sense model). Fins a l’1 de febrer.

Resum anual

 • Resum anual (Model 390). Fins a l’1 de febrer.

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Declaració Mes de desembre. Fins el 20 de gener.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de gener.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de desembre. Fins el 20 de gener.
 • Declaració quart trimestre. Fins el 20 de gener.

Impostos Mediambientals

 • Declaració anual (Model 584). Fins el 20 de gener.
 • Declaració anual (Model 585). Fins el 20 de gener.
 • Tercer quadrimestre (Model 587). Fins el 20 de gener.

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració quart trimestre (Model 595). Fins el 20 de gener.
 • Declaració anual (Model 596). Fins el 20 de gener.

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

 • Resum anual (Model 165). Fins a l’1 de febrer.

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Declaració anual (Model 171). Fins a l’1 de febrer.

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual (Model 181). Fins a l’1 de febrer.

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual (Model 182). Fins a l’1 de febrer.

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 • Declaració anual (Modelo184). Fins a l’1 de febrer.

Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva

 • Declaració anual (Model 187). Fins a l’1 de febrer.

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres de Tresor (Model 192). Fins a l’1 de febrer.
 • Declaració anual d’operacions amb actius financers (Model 198). Fins a l’1 de febrer.

Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats

 • Declaració anual (Model 233). Fins a l’1 de febrer.

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual (Model 345). Fins a l’1 de febrer.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.