Calendari del Contribuent.Gener 2023.

gen. 1, 2023Notes informatives, Sense categoria

 

Calendari del Contribuent. Gener 2023

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes gener,

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 

 • Mes de desembre. Fins el 12 de gener.

 

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216, 230

 

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent diumenge no passa al dilluns)

 

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 15 de gener.

 

 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 15 de gener.

 

 

Declaracions sense domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 20 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 20 de gener.

 

 

Resums anuals (IRPF)

 

 • Models 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270, 296. Fins el 31 de gener.

 

Pagaments fraccionats. Models 130, 131

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 25 de gener.

 

Declaracions sense domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 30 de gener.

 

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): 303, 309, 322, 349, 353, 380

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 25 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 25 de gener.

 

Declaracions sense domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 30 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 30 de gener.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de desembre. Fins el 30 de gener.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 30 de gener.

 

Altres declaracions

 

 • Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial de el grup d’entitats (Model 039). Fins el 20 de gener.
 • Mes de desembre. Serveis via electrònica (Model 369). Fins el 31 de gener.
 • Quart trimestre. Serveis via electrònica (Model 369). Fins el 31 de gener.
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (Model 308). Fins el 30 de gener.
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei. (Model 318). Fins el 30 de gener.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (Model 341). Fins el 30 de gener.
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per 2021 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre del 2020 (Models 036/037). Fins el 30 de gener.
 • Sol·licitud d’aplicació de percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu en l’any precedent (sense model). Fins el 30 de gener.

 

Resum anual (IVA)

 

 • Resum anual (Model 390). Fins el 30 de gener.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 

 • Declaració desembre (Model 430). Fins el 20 de gener.
 • Resum anual (Model 480). Fins el 31 de gener.

 

Impostos especials de fabricació

 

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de gener.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 

 • Grans empreses. Mes de desembre. Fins el 20 de gener.
 • Declaració quart trimestre. Fins el 20 de gener.

 

Impostos Mediambientals

 

 • Declaració anual (Model 584). Fins el 20 de gener.
 • Declaració anual (Model 585). Fins el 20 de gener.
 • Quart trimestre (Model 587). Fins el 20 de gener.
 • Quart trimestre (Model A23). Sol·licitud de devolució. Fins al 20 de gener.

 

Impost especial sobre el carbó

 

 • Declaració quart trimestre (Model 595). Fins el 20 de gener.
 • Declaració anual (Model 596). Fins el 20 de gener.

 

Impost Transaccions financeres

 

 • Declaració desembre (Model 604). Fins al 20 de gener.

 

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics

 

 • Quart trimestre (Model 179). Fins el 31 de gener.

 

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 

 • Quart trimestre (Model 235). Fins el 31 de gener.

 

Impost sobre Determinats Serveis Digitals

 

 • Quart trimestre (Model 490). Fins al 31 de gener.

 

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

 

 • Resum anual (Model 165). Fins el 31 de gener.

 

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 

 • Declaració anual (Model 171). Fins el 31 de gener.

 

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 

 • Declaració anual (Model 181). Fins el 31 de gener.

 

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 

 • Declaració anual (Model 182). Fins el 31 de gener.

 

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 

 • Declaració anual (Modelo184). Fins el 31 de gener.

 

Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva

 

 • Declaració anual (Model 187). Fins el 31 de gener.

 

Operacions amb actius financers

 

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres de Tresor (Model 192). Fins el 31 de gener.
 • Declaració anual d’operacions amb actius financers (Model 198). Fins el 31 de gener.

 

Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats

 

 • Declaració anual (Model 233). Fins el 31 de gener.

 

 

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 

 • Declaració anual (Model 345). Fins el 31 de gener.

 

Notificacions censals de cap d’any. Fins al 2 de gener de 2023

 

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius. Models: 036, 037.
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2023 i successius Model 036.
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2023 i 2024. Model 036.
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2023. Sense model.
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Model 039.
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats Model 039.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Model 039.
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2023. Models: 036, 037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2023, 2024 i 2025.
 • Models: 036, 037

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.