Calendari del Contribuent. Juliol 2021

juny 30, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 23 / Juny 2021

 

Calendari del Contribuent. Juliol 2021

A continuació, resumim les obligacions fiscals del mes de juliol.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de juny. Fins el 12 de juliol.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS). Retencions

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 15 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Pagaments fraccionats. IRPF (Models 130 y 131)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Obligats periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Obligats periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

 

Impost sobre Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu coincideixi amb l’any natural.

(Models 200, 206, 220 i 221). Fins al 21 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu coincideixi amb l’any natural.

(Models 200, 206, 220 i 221). Fins al 26 de juliol.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 25 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el Fins el 30 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 de juliol.

Altres declaracions

 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (Model 308). Fins el 20 de juliol.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins el 20 de juliol.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (Model 341). Fins el 20 de juliol.
 • Segon trimestre. Serveis via electrònica (Model 368). Fins el 20 de juliol.
 • Operacions assimilades a les importacions (Modelo 380). Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Operacions assimilades a les importacions (Modelo 380). Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Mes de juny. Fins el 20 de juliol.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Declaració Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

 

Impostos Mediambientals

 • Segon trimestre (Model 585). Fins el 20 de juliol.

 

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració Segon trimestre (Model 595). Fins el 20 de juliol.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de juny (Model 604). Fins el 20 de juliol.

 

Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil

 • La presentació dels Comptes Anuals s’ha de fer dins dels 30 dies següents a la Junta General on van ser aprovades.

Per a  les societats, l’exercici social coincideix amb l’any natural, el termini per al dipòsit dels comptes anuals finalitza el dia 30 de juliol.

 

Vendes On-line a particulars europeus. Finestreta Única o One-Stop Shop (OSS)

 • Tràmit per sol·licitar estar inclosos en la finestreta única en nom de la simplificació de l’IVA de el comerç electrònic. Fins al 31 de juliol.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.