Calendari del Contribuent. Juliol 2022.

juny 30, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 18 /Obligacions fiscals

Calendari del Contribuent. Juliol 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes de juliol

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de juny. Fins el 12 de juliol.

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent festiu no passa al dia hàbil següent)

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 15 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Pagaments fraccionats. Renda

 Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Models 130 i 131. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Models 130 i 131. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins el 27 de juliol.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 15 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins a l’1 d’agost.
 • Empreses periodicitat trimestral. Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 de juliol.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins al 20 de juliol.
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (model 308). Fins al 20 de juliol.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca (Model 341). Fins al 20 de juliol.
 • Operacions assimilades a les importacions (Model 380). Segon trimestre. Fins al 20 de juliol.
 • Operacions assimilades a les importacions (Model 380). Mes de juny. Fins a l’1 d’agost.
 • Finestreta única. Mes de juny. Règim Importació (Model 369). Fins a l’1 d’agost.
 • Finestreta única. Mes de juny. Règims Exterior i de la Unió (Model 369). Fins a l’1 d’agost.

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Mes de juny (Model 430). Fins el 20 de juliol.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de juny. Fins el 20 de juliol.
 • Segon trimestre. Fins el 20 de juliol.

Impostos Mediambientals

 • Segon trimestre (Model 585). Fins el 20 de juliol.

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre (Model 595). Fins el 20 de juliol.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de juny (Model 604). Fins el 20 de juliol.

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre (Model 490). Fins a l’1 d’agost.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon trimestre (Model 179). Fins a l’1 d’agost.

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre (Model 235). Fins a l’1 d’agost.

Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Declaració anual (Models 200, 206, 220). Fins el 20 de juliol.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Declaració anual (Models 200, 206, 220). Fins el 25 de juliol.

Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil

 • Les societats i empresaris que en virtut de les disposicions legals estiguin obligades a dipositar comptes al Registre ho hauran de fer dins del mes següent a la seva aprovació per la Junta General. El còmput es calcularà conforme a la Resolució de la DGSJFP de 5 de juny de 2020. El dia final per dipositar els comptes anuals serà l’últim dia del mes següent a la seva aprovació. Si el 31 de juliol és festiu, dins el dia hàbil següent.

D’aquesta manera, per a les societats, l’exercici social de les quals coincideix amb l’any natural, el termini per al dipòsit dels comptes anuals de l’exercici 2021 finalitza a l´1 d’agost.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.