Calendari del Contribuent març de 2020

març 4, 2020Sense categoria

Núm 6 / Febrer 2020

Calendari del Contribuent. Març de 2020

 

Fins al 2 de març

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

* Mes de febrer Models: 303, 322, 353.

Impost de societats

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renuncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. Model: 036.
Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renuncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

* Any 2019. Model: 159.

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

* Any 2019. Model: 170.

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

* Any 2019. Model: 280.

Declaració anual d’operacions amb tercers

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 euros (IVA inclòs) l’any natural al que es refereixi la declaració.

També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 euros (exclòs subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

* Any 2019. Model: 347.

Fins al 12 de març

* Intrastat. Declaració del mes de febrer

Fins al 15 de març (sent diumenge no passa al dilluns)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats

* Mes de febrer. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins al 20 de març. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats

* Mes de febrer. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

Impost sobre el valor afegit (IVA)

* Mes de febrer. Model: 349.
* Mes de febrer. Model: 380.

Impost sobre les primes d’assegurances

* Mes de febrer. Model: 430.

Impostos Especials de Fabricació

* Mes de desembre 2019. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
* Mes de desembre 2019. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
* Mes de febrer Models: 548, 566, 581.
* Mes de febrer (*). Models: 570, 580.
* Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de la AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

Impost especial sobre l’electricitat

* Mes de febrer Grans empreses. Model: 560.

Fins al 25 de març

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el valor afegit (IVA)

* Mes de febrer Models: 303, 353.

Fins al 30 de març

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

* Mes de febrer Models: 303, 322, 353.

Impostos Mediambientals

* Any 2019. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Model: 586.

Fins al 31 de març

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

* Any 2019. Model: 189.

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d’accions o participacions

* Any 2019. Model: 294.

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles

* Any 2019. Model: 295.

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

* Any 2019: 720

Impost sobre hidrocarburs

* Any 2019.Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona. Model: 512.
* Any 2019.Relació anual de quilòmetres realitzats

 

Barcelona, 29 de febrer de 2020

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.