Calendari del Contribuent. Novembre2021

oct. 27, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 36 /Obligacions fiscals

 

Calendari del Contribuent. Novembre 2021

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de novembre.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes d’octubre. Fins el 12 de novembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Segon termini de la declaració anual de 2020. Model 102. Fins el 5 de novembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 15 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 25 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 5 de novembre.
 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 30 de novembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impost sobre las primes d’assegurances

 • Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 22 de novembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’octubre. Fins el 22 de novembre.

Impostos Mediambientals

 • Tercer Trimestre. Model 583. Fins el 22 de novembre.
 • Any 2020. Autoliquidació. Model 583. Fins el 30 de novembre.
 • Any 2021. Autoliquidació anual per cessament d’activitat. Model 588. Fins el 30 de novembre.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes d’octubre. Model 604. Fins el 22 de novembre.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre 2021. Model 179. Fins el 2 de novembre.

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre. Model 235. Fins el 2 de novembre.

Compte Corrent Tributari (CCT)

 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2022: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió / comunicació de renúncia a el sistema de compte corrent en matèria tributària”

Fins al 2 de novembre.

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre. Model 490. Fins al 2 de novembre.

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

 • Any 2020: Entitats amb any natural. Model 232. Fins al 30 de novembre.

Registre de devolució mensual

 • Sol·licitud d’inscripció / baixa. Model 036. Fins al 30 de novembre.

Impost sobre el Valor Afegit. IVA diferit de les operacions d’importació

 • Sol·licitud d’inscripció / baixa. Model 036 Fins al 30 de novembre.

Règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per 2021

 • Sol·licitud d’aplicació. Sense model. Fins al 30 de novembre.

SII. Portar electrònica dels llibres registre

 • Sol·licitud d’opció o renúncia. Model 036. Fins al 30 de novembre.

SII. Portar electrònica dels llibres registre

 • Comunicació de l’opció o renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers. Model 036. Fins al 30 de novembre.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.