Calendari del Contribuent. Novembre 2022.

oct. 28, 2022Notes informatives, Sense categoria

 

Calendari del Contribuent. Novembre 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes de novembre.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes d’octubre. Fins el 14 de novembre.

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 215, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 16 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 21 de novembre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 25 de novembre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’octubre. Fins el 30 de novembre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’octubre. Fins el 21 de novembre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes d’octubre. Fins el 21 de novembre.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 30 de novembre.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes d’octubre (Model 430). Fins el 21 de novembre.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 21 de novembre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’octubre. Fins el 21 de novembre.

Impostos mediambientals

 • Totes les declaracions. Fins el 21 de novembre.
 • Anual (Model 583). Fins el 30 de novembre.
 • Autoliquidació per cessament d’activitat (Model 588). Fins al 30 de novembre.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes d’octubre. Declaració (Model 604). Fins el 21 de novembre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Model 102. Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2021, si es va fraccionar el pagament. Fins al 7 de novembre.

Notificacions censals. Fins al 30 de novembre

 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual. Model 036.
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022. (Sense model)
 • Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registro. Model 036.
 • Comunicació de l’opció / renuncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers. Model 036.

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

 • Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural (Model 232). Fins el 30 de novembre.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.