Calendari del Contribuent. Octubre 2022.

set. 29, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 28 /Obligacions fiscals

Calendari del Contribuent. Octubre 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes d’octubre.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de setembre. Fins el 13 d’octubre.

 

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent festiu no passa al dia hàbil següent)

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 15 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Pagaments fraccionats. Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent festiu no passa al dia hàbil següent)

 • Models 130 i 131. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Models 130 i 131. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Pagaments fraccionats. Societats

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent festiu no passa al dia hàbil següent)

 • Models 202 i 222. Segon pagament a compte. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Models 202 i 222. Segon pagament a compte. Fins el 20 d’octubre.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 26 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 31 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins al 20 d’octubre.
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (model 308). Fins al 20 d’octubre.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca (Model 341). Fins al 20 d’octubre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Tercer trimestre. Fins al 20 d’octubre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de setembre. Fins al 20 d’octubre.
 • Finestreta única. Mes de setembre. Règim importació (Model 369). Fins al 31 d’octubre.
 • Finestreta única. Tercer trimestre. Règims exterior i de la unió (Model 369). Fins al 31 d’octubre.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Model 430. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de setembre (Model 560). Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració Tercer trimestre (Model 560). Fins el 20 d’octubre.

 

Impostos Mediambientals

 • Tercer trimestre (Model 585). Fins el 20 d’octubre.
 • Pagament fraccionat (Model 589). Fins el 20 d’octubre.

 

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració Tercer trimestre (Model 595). Fins el 20 d’octubre.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Model 604. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

 

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre (Model 179). Fins el 31 d’octubre.

 

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Model 490. Tercer trimestre. Fins el 31 d’octubre.

 

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Model 235. Tercer trimestre. Fins el 31 d’octubre.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.