Circular nº 6 – Abril 2024

març 28, 2024Sense categoria

Campanya de Renda i Patrimoni del exercici 2023:

El pròxim 3 d’abril s’inicia el període per a la confecció i presentació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni (IP) que conclou el pròxim 1 de juliol de 2024.

Com cada any, els aconsellem encaridament que no acceptin els esborranys que remet l’Agència Tributària, sense abans ser revisats i comprovats, ja que poden faltar dades o tenir alguns incorrectes.

L’ acceptació de l’ esborrany no els eximeix de responsabilitat de les dades errònies que puguin contenir, no són vinculants, amb la qual cosa qualsevol error que tingui aquest esborrany en cas de comprovació, el responsable del que es declari és el mateix contribuent i pot portar a la imposició de sancions.

Un cop exposat l’ anterior, els recordem els punts que considerem més rellevants a tenir en compte:

1. Autònoms.

Una de les principals novetats de la campanya de renda de 2023 se centra en els autònoms que estan obligats a declarar, ja que s’elimina el llindar mínim de 1.000 € d’ingressos pel qual un empresari i/o professional estava exempt de presentar la declaració de Renda.
Fins a l’any passat, l’autònom es podia desgravar en concepte de despeses de difícil justificació un 5% amb el límit de 2.000 € anuals. Enguany el percentatge s’incrementa fins al 7%.

2. Obligació de declarar.

De forma genèrica, no és obligatori declarar per rendiments íntegres del treball l’ import dels quals no superi els 22.000 euros bruts anuals quan hi ha un sol pagador o 15.000 euros quan es perceben rendiments de més d’ un pagador, sempre que la suma de rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 euros.

3. Empreses de nova creació.

Es pot deduir el 50% (abans era el 30%) de les quantitats que s’abonin el 2023 per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova creació amb una base màxima de 100.000 € (abans eren 60.000 €).

4. Adquisició de vehicles elèctrics.

S’introdueix una nova deducció destinada a contribuents que, entre el 30 de juny de 2023 i fins al 31 de desembre de 2024, adquireixin un vehicle elèctric nou no afecte a activitat econòmica, o abonin una quantitat a compte que representi, almenys, el 25% del valor d’adquisició. Reordenació del 15% amb una base màxima anual de 20.000 €.

Aparellada a aquesta deducció, també s’ha establert una deducció per a contribuents que instal·lin, en un immoble de la seva propietat, un sistema de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics.

5. Impost sobre el Patrimoni.

La gran novetat, pel que fa a l’Impost sobre el Patrimoni, és per als residents fiscals a Madrid, ja que el passat 21 de desembre de 2023 es va publicar la Llei 12/2023 per la qual la Comunitat de Madrid modifica de forma transitòria, i només aplicable mentre estigui vigent l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ITSGF), la bonificació actual aplicable a l’Impost sobre el Patrimoni, establint en el seu lloc una bonificació variable perquè els contribuents madrilenys afectats per l’ITSGF el satisfacin en l’Impost sobre el Patrimoni. En base a això, els contribuents no afectats per l’ITSGF continuaran sense pagar l’Impost de Patrimoni.

Noticias relacionadas