Circular nº 7 – Abril 2024

abr. 4, 2024Notes informatives

Documentació i dades necessàries per a la confecció de la seva Declaració de la Renda i Patrimoni de l’ exercici 2023

Volem informar que el pròxim 3 d’abril, s’inicia el termini de presentació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2023 i de l’Impost sobre el Patrimoni, i que finalitza el pròxim 1 de juliol.

Igual que els anys anteriors, li recordem que l’Agència Tributària no li remetrà la informació fiscal que té sobre vostè, per la qual cosa haurà de sol·licitar-la directament davant l’administració o per mitjà d’un tercer autoritzat com a Morera Assessors & Auditors.

A continuació, li indiquem les dades i documents que seran necessàries, i que no ha d’ oblidar, a l’ hora de reunir la seva documentació:

-. Certificat de rendiments del treball: Certificat d’ empresa o entitat pagadora.

-. Certificats de comptes corrents, valors i fons dipositats en entitats bancàries.

-. Rebut de l’IBI de tots els immobles de la seva propietat, tant si es troben llogats o a disposició del seu titular.

En relació als immobles llogats, DNI dels llogaters, i data dels contractes de lloguer.

-. Resum d’ingressos per lloguers, així com les despeses incorregudes per cadascun dels immobles, com són despeses d’administració, assegurances, IBI, reparacions, etc., identificats per cadascuna de les finques arrendades.

S’ha de consignar l’origen del valor fiscal informat en els immobles (valor cadastral, adquisició, comprovat…) així com les dates d’adquisició.

En cas de lloguer d’ habitatge habitual, l’ import pagat al propietari de l’ immoble, així com referència cadastral del mateix, i identificació de l’ arrendador.

-. En el cas de transmissions patrimonials, la data i import tant de compra com de venda. Així mateix, caldrà aportar les despeses incorregudes en l’ adquisició i en la transmissió.

-. En el cas de ser partícip d’una comunitat de béns, el certificat de l’entitat sobre els rendiments imputats (Model 184).

-. Els professionals / empresaris, la còpia dels models 130 o 131 així com còpia de les declaracions de l’Impost sobre el Valor Afegit i el seu resum anual (models 303 i 390). Es requereix el desglossament dels ingressos i despeses.

-. Els professionals que tinguin el seu habitatge parcialment afecte a l’ activitat, podran desgravar-se part de l’ import dels subministraments utilitzats per a l’ exercici de la mateixa.

-. Certificats d’ aportacions realitzades a Plans de Pensions.

-. Certificats de donatius a entitats sense ànim de lucre.

-. Si ha realitzat obres en el seu habitatge encaminats a l’ estalvi energètic, haurà d’ aportar-nos l’ import abonat, així com els justificants.

-. Còpia de la declaració de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’ exercici 2022.

-. En cas d’ una transmissió d’ elements patrimonials per majors de 65 anys, acreditació, si s’ escau, de la reinversió en la constitució d’ una renda vitalícia.

Cal recordar que aquesta no és una llista tancada i que, qualsevol document que tingui transcendència tributària, pot ser d’utilitat.

En el cas d’ Unitats Familiars la documentació o informació, tant a efecte de Renda com de Patrimoni, haurà de ser individualitzada per a cada cònjuge i fills.

Així mateix, si reuneix els requisits que obliguen a la seva presentació, haurà de confeccionar la declaració de l’ Impost sobre el Patrimoni i, si s’ escau, l’ Impost Temporal de Solidaritat de Grans Fortunes.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.