Agència Tributaria Catalana. Nou calendari tributari

juny 17, 2020Sense categoria

Nº 30 / Juny 2020

Agència Tributària Catalana. Nou calendari tributari

D’acord amb el nou Decret llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària (DOGC 8152, d’11.06.2020), el termini de presentació i ingrés d’autoliquidacions dels diferents tributs es fixa de la manera següent:

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

S’estableixen dos supòsits:

1. Per als fets imposables meritats després del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol, i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa.
2. Per als fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020 (quan es va decretar l’estat d’alarma), el termini també s’inicia l’1 de juliol, i el contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents d’exhaurir a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

Impost de Successions i Donacions

Donacions. Pel que fa a les donacions, també es té en compte quan va tenir lloc el fet imposable meritat.

1. Si aquest va succeir abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent d’exhaurir —en data 14 de març—, d’acord amb la normativa del mateix impost.

2. Per a aquells fets que es van produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.

Successions. Pel que fa a les successions, també es té en compte quan va tenir lloc el fet imposable meritat.

1. Per a aquells fets imposables meritats abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini establert per la normativa (6 mesos) de l’impost en aquesta data, més els dos mesos addicionals que va acordar el Govern en el Decret llei 11/2020, de 7 d’abril.

2. Pel que fa a la resta de supòsits, meritats amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’impost i també comença a partir de l’1 de juliol.

Impost sobre les estades en establiments turístics

S’ajorna de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquests tipus establiments, previstes a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

També s’ajorna fins a l’1 de gener del 2021 l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona que, si escau, aprovi l’Ajuntament.

Impost sobre els habitatges buits

El termini corresponent a l’any 2019 finalitza el 7 de juliol del 2020.

Gravamen de protecció civil

El termini corresponent a l’exercici 2019 finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia hàbil immediatament posterior.

Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria

L’import corresponent a l’exercici 2019 s’ha de liquidar en el període comprès entre l’1 i el 20 de juliol del 2020.

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

El pagament corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiu entre l’1 i el 31 de juliol del 2020.

Tributs sobre el joc

Joc de l’Bingo. Pel que fa al tribut que grava el joc del bingo, els propietaris d’aquests establiments hauran de presentar l’autoliquidació pels cartrons subministrats durant els mesos de febrer, març i abril, entre l’1 i el 15 de juliol.

Màquines recreatives. En el cas de les màquines recreatives i d’atzar:

1. L’autoliquidació corresponent al primer trimestre finalitza el 7 de juliol
2. L’autoliquidació corresponent al segon trimestre finalitza entre l’1 i el 20 de setembre o el primer dia hàbil posterior a aquesta data.

Casinos. El tribut que grava els jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 s’haurà d’efectuar entre l’1 i el 20 de juliol.

 

 

 

Barcelona, 17 de junio de 2020

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.