Nº 2 /Newsletter novetats comptables

gen. 27, 2023Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

Seguretat Social. Comptabilitat


Correcció d’errors de la Resolució de 29 de desembre de 2022, de la Intervenció General de la Seguretat Social, per la qual es dicten instruccions comptables en matèria de reintegrament de pagament indegut de prestacions econòmiques de la Seguretat Social.

«BOE» núm. 16, de 19 de gener de 2023.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-1402

 

CNMV. Nova Circular sobre normes comptables, comptes anuals i estats financers intermedis de les infraestructures de mercat


Amb entrada en vigor el pròxim 1 de gener de 2023, s’actualitzen i simplifiquen les obligacions i normes comptables, així com els estats financers intermedis.

D’altra banda, s’adapta la normativa a la nova realitat de les infraestructures de mercat espanyoles.

Enllaç: https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b59a61416-d8ca-420f-b4e1-6e99add9e75d%7d

 


RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS


Impost de Societats tipus reduït.


Es planteja:

Si l’entitat consultant pot aplicar el tipus reduït del 15% en l’Impost de societats, o es veu limitada pel fet d’haver realitzat prèviament el soci com a autònom una activitat similar o semblant a la de la SL, encara que siguin epígrafs diferents.

Consulta Vinculant V2439-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2439-22

 

Reserves de Capitalització. Fi del termini de cinc anys.


L’entitat consultant ha aplicat la reducció de la base imposable de l’Impost de societats en les seves autoliquidacions dels exercicis 2015 a 2019 de conformitat amb el que s’estableix en l’article 25 de la Llei de l’Impost de societats i en la mesura en què es complien els requisits per a això.

Es planteja:

1. Si és possible repartir, abans del transcurs del termini de manteniment de cinc anys, les reserves acumulades a inici de l’exercici 2015, anteriors a l’aplicació de la reducció per reserva de capitalització de l’exercici 2015.

2. Si en el cas que es distribueixi en 2021 o 2022 un dividend per import equivalent a l’increment de fons propis que va servir de base per a aplicar la reducció per reserva de capitalització en 2015 o 2016, això és, una vegada transcorregut el període de 5 anys, això afectaria la reducció per reserva de capitalització aplicada en exercicis posteriors.

Consulta Vinculant V2446-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2446-22

 

Reserves de Capitalització. Canvio exercici econòmic coincident amb l’any natural a un altre no coincident.


L’entitat consultant tenia l’exercici econòmic coincident amb l’any natural. A l’octubre de 2021, modifica els estatuts de la societat, passant a tenir un exercici econòmic no coincident amb l’any natural. La data de tancament de cada exercici serà el 31 d’octubre. Per tant, l’any 2021 es presentaran 2 models d’Impost de societats, el primer corresponent al període comprès entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2021 que serà inferior a 12 mesos, i el segon corresponent al període comprès entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022. En quan als fons propis de l’entitat consultant, el 30 de juny de 2021 es va distribuir el resultat de l’exercici 2020 íntegrament a reserves voluntàries, la qual cosa va provocar un increment dels fons propis.


Es planteja:

1. Si podria aplicar-se la totalitat de la Reserva de Capitalització en el primer període impositiu de tancament malgrat ser un període inferior a 12 mesos.

2. Si en el segon període impositiu tindria dret a aplicar la reserva de capitalització i, si escau, sobre la base de quin import.

Consulta Vinculant V2451-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2451-22


Grup empresarial amb diferents àrees de negoci. Lease-back


Es planteja:

1. Si l’operació en el seu conjunt ha de ser considerada com lease-back d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 3 de la Norma de Registre i Valoració 8a del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat o, per contra, la transmissió d’un immoble genera una renda en la venedora i s’integra en la base imposable de l’Impost de societats.

2. Si, en cas que es generi renda, l’operació té la consideració d’operació interna, a l’efecte del que es disposa en l’article 64 de la LIS i, per això la renda generada en la consultant per la transmissió ha de ser eliminada. O, si per contra, ha d’entendre’s que no es tracta d’una operació interna i la renda ha de formar part de la base imposable consolidada sense ser objecte de cap eliminació.

Consulta Vinculant 2306-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2306-22

 

 


Barcelona, 27 de gener de 2023.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.