Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 01/2020.

gen. 16, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 01/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 • Circular 4/2019, de 26 de novembre, del Banc d’Espanya a establiments financers de crèdit sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

Nous criteris comptables per als establiments financers de crèdit pels quals es regulen les normes d’informació financera pública i reservada, així com models d’estats financers que entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.

Butlletí Oficial de l’Estat núm. 289, de 2 de desembre de 2019.

Llegir +

 • Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l’obligació de gestió de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació.

A partir del pròxim 1 de gener de 2020, els llibres de comptabilitat d’Impostos Especials (II.EE.) hauran de portar-se de manera electrònica, a través del portal web SILICIE de l’Agència Tributària.

Butlletí Oficial de l’Estat núm. 240, de 5 d’octubre de 2019.

Llegir +

 • Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

Butlletí Oficial de l’Estat núm. 240, de 5 d’octubre de 2019.

Llegir +

 • Comptabilitat de les marques fiscals. Impostos especials

Ordre HAC/1271/2019, de 9 de desembre, per la qual s’aproven les normes de desenvolupament del que es disposa en l’article 26 del Reglament dels Impostos Especials, aprovat per Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, sobre marques fiscals previstes per a begudes derivades.

A partir de l’1 de gener de 2020 els titulars dels establiments receptors de marques fiscals hauran de portar un llibre de marques fiscals en el qual s’hauran d’anotar, si s’escau, les existències inicials i finals de cada període mensual, les marques fiscals que els han estat lliurades físicament, i les marques ja adherides a les corresponents ampolles o envasos, tant les que romanen en el propi establiment com aquelles que surten d’aquest, diferenciant les sortides que es produeixen en règim suspensiu de les sortides amb meritació de l’Impost especial corresponent.

Butlletí Oficial de l’Estat núm. 314, de 31 de desembre de 2019.

Llegir +

Internacionals

 

 •  IFRS. IASB. Update desembre 2019

Alguns dels temes tractats van ser:

 • Polítiques comptables i estimacions comptables (Modificacions a la NIC 8).
 • Instruments financers amb característiques de patrimoni.
 • Modificacions a la NIIF 17 Contractes d’assegurança.
 • Actualització d’una referència al marc conceptual (modificacions a la NIIF 3).
 • Uns altres.

Llegir +

 • EFRAG. Update desembre 2019

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de desembre.

Llegir +

 

 

UTILITATS PER A COMPTABLES

 

 • Calendari del contribuent per a 2020

Recordatori del compliment de les principals obligacions tributàries per a 2020.

Llegir +

 

 • Canvi moneda diferent a l’euro a 31/12/2019

Canvis de l’euro corresponents al dia 31 de desembre de 2019, publicats pel Banc Central Europeu, que tindran la consideració de canvis oficials.

Butlletí Oficial de l’Estat núm. 3, de 3 de gener de 2020.

Llegir +

 

 

Barcelona, gener de 2020.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.