Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 06/2020.

març 27, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 06/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

  • Drets rebuts en paga d’un dividend a l’efecte de l’article 35.4 de la RICAC de 5 de març de 2019

(…) El crèdit derivat de la meritació d’un dividend es paga amb accions alliberades emeses a aquest efecte, la seva valoració ha de considerar els criteris recollits en la consulta 1 del BOICAC número 9.” El canvi de criteri introduït en l’article 35.4 de la Resolució, en comparació amb el publicat en la consulta 1 del BOICAC núm. 88, es fonamenta en la circumstància que la societat atorgui al soci l’alternativa de rebre efectiu a canvi del dret d’assignació lliurat, circumstància que no concorre en cap dels dos supòsits descrits en les consultes que s’han reproduït. Sobre la base d’aquest raonament, les interpretacions publicades en la consulta 1 del BOICAC núm. 9 i la consulta 2 del BOICAC núm. 47 en relació amb inversions en instruments de patrimoni valorats al cost es mantenen en vigor després de la publicació de la Resolució de 5 de març de 2019, atès que tals interpretacions no entren en contradicció i són conformes amb el que es disposa en l’article 35.1 d’aquesta Resolució.

Consulta Vinculant 1. BOICAC 120 / Desembre-2019

Llegir +
  • Canvi en l’estimació sobre l’exercici d’una opció de compra en un contracte d’arrendament. NRV 8a

(…) 5. Pel que fa al tractament comptable de l’adquisició dels apartaments mitjançant l’exercici de l’opció de compra, una vegada qualificat l’arrendament com a operatiu, cal assenyalar que la incorporació dels actius al patrimoni de l’empresa es valorarà inicialment pel seu preu d’adquisició que inclourà a més de l’import pagat en exercici de l’opció de compra, totes les despeses addicionals i directament relacionats amb l’adquisició. Les quantitats pagades fins a aquest moment durant la vigència del contracte d’arrendament des de la data en què es va produir el canvi en l’estimació sobre l’exercici de l’opció de compra continuaran reconeixent-se com a despeses, sense que per tant puguin qualificar-se com a bestretes a compte relacionats amb el previsible exercici de l’opció de compra. 6. En qualsevol cas, en la memòria dels comptes anuals, s’haurà de subministrar qualsevol informació significativa que sigui necessària perquè els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, la situació financera i els resultats de l’entitat.

Consulta Vinculant 2. BOICAC 120 / Desembre-2019.

Llegir +
  • Pèrdua quan les participacions resulten totalment amortitzades. RICAC de 18 de setembre de 2013

(..) quan la inversió en una societat amb patrimoni net negatiu s’hagi corregit íntegrament per a reconèixer una deterioració de valor i, al mateix temps, existeixin dubtes substancials sobre l’aplicació del principi d’empresa en funcionament (en particular, per causa de les pèrdues recurrents de la participada i perquè s’hagi acordat l’obertura de la liquidació), sent remota la possibilitat que es recuperi el seu valor, l’entitat inversora registrarà la baixa de la inversió amb càrrec al compte corrector de valor, sempre que s’hagi acordat la reducció de capital per a compensar pèrdues.”

Consulta Vinculant 3. BOICAC 120 / Desembre-2019.

Llegir +
  • Emissió de criptomoneda. NRV 10a

(…) En virtut de l’anterior, les existències es reflectiran en el balanç pel seu preu d’adquisició o cost de producció menys, en el seu cas, l’import de les correccions reconegudes per deterioració, sense que en cap cas pugui efectuar-se revaloracions d’aquests elements. En relació amb el mètode d’assignació de valor per a la seva baixa d’inventari, l’apartat 1.3 de la NRV 10a estableix que: “Quan es tracti d’assignar valor a béns concrets que formen part d’un inventari de béns intercanviables entre si, s’adoptarà amb caràcter general el mètode del preu mitjà o cost mitjà ponderat. S’utilitzarà un únic mètode d’assignació de valor per a totes les existències que tinguin una naturalesa i ús similars.” Per si no fos prou s’informa que en desenvolupament de la NRV 10a del PGC s’ha aprovat la Resolució de 14 d’abril de 2015, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’estableixen criteris per a la determinació del cost de producció.

Consulta Vinculant 4. BOICAC 120 / Desembre-2019.

Llegir +
  • Subvencions, donacions i llegats rebuts. Donació per un soci de les seves participacions a la societat. NRV 18a. RICAC de 5 de març de 2019

(…) En la mesura en què l’operació es qualifiqui com una donació, s’aplicaran els criteris indicats en l’apartat 1 de la norma de registre i valoració sobre subvencions, donacions i llegats rebuts del Pla General de Comptabilitat o del Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses. Se seguirà aquest mateix criteri en la constitució de la societat o en els augments de capital social amb prima d’emissió o assumpció quan el valor raonable del patrimoni aportat per cada soci no sigui equivalent al valor raonable de les participacions socials o de les accions rebudes a canvi.”

Consulta Vinculant 5. BOICAC 120 / Desembre-2019.

Llegir +

 

 

Barcelona, març de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.