Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 07/2020.

abr. 7, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 07/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat

La pandèmia de COVID-19 està suposant una emergència sanitària a nivell global. Tal com va declarar l’Organització Mundial de la Salut el passat 11 de març, el brot de COVID-19 s’ha convertit en una pandèmia.

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, dóna resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals, sumant-se a les mesures adoptades a nivell comunitari i completant les preses pel Govern en les darreres setmanes.

Les que afecten el sector comptable, mercantil, fiscal i jurídic en general les trobem dins el Capítol V, que aborda “altres mesures de flexibilització”, passem a informar de les més rellevants:

Flexibilització dels requisits per a l’adopció d’acords societaris:

La sessió s’entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica i encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma:

Celebració per videoconferència. Les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència que asseguri l’autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot.
La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes.

Acords per escrit i sense sessió. Els acords dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions es poden adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i s’han d’adoptar així quan ho sol·licitin, al menys, dos dels membres de l’òrgan.

La mateixa regla és aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tingués constituïdes.

IMPORTANT. És aplicable a totes aquests acords el que estableix l’article 100 de Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Registre Mercantil, encara que no es tracti de societats mercantils.

Formulació i auditoria dels Comptes Anuals

Es suspèn el termini per a la formulació dels Comptes Anuals. El termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social perquè l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada formuli els Comptes Anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, i, si fos legalment exigible, l’informe de gestió, i per formular els altres documents que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.

Termini de les Auditories. En el cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada ja ha formulat els Comptes de l’exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d’aquests Comptes, si l’auditoria fos obligatòria, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Aprovació dels Comptes Anuals en Junta General

Data de celebració de la Junta. La Junta General Ordinària per aprovar els Comptes de l’exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals.

Junta General convocada amb anterioritat a l’estat d’alarma. Si la convocatòria de la Junta General s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma però el dia de celebració és posterior a aquesta declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos per a la celebració de la junta o revocar l’acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
En cas de revocació de l’acord de convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la data en que hagi finalitzat l’estat d’alarma.

Acta notarial de la Junta General

Acta Notarial requerida. El notari que hagi estat requerit perquè assisteixi a una Junta General de socis i aixequi acta de la reunió podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin adequadament el compliment de la funció notarial.

Efectes en el Dret de Separació

Límit a el dret de separació. Encara que hi hagi una causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues de la mateixa que, si escau, s’acordin.

Prorroga en el període de reintegrament per a socis de cooperatives. El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

Causes de dissolució

Efecte del termini de dissolució d’empreses que els estatuts preveuen durant el període de l’estat d’alarma. En el cas que, durant la vigència de l’estat d’alarma, transcorregués el termini de durada de la societat fixat en els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi aquest estat.

Efecte del termini d’empreses amb causa legal o estatutària de dissolució. En cas que, abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant la vigència d’aquest estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per a la convocatòria per l’òrgan d’administració de la Junta General de socis a tal fi que adopti l’acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d’alarma.

Efecte en els administradors d’una empresa la causa legal o estatutària es produeixi en el període de l’estat d’alarma. Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets en aquest període.

Societats anònimes cotitzades

Excepcionalment, durant l’any 2020 s’han d’aplicar les mesures a les societats amb valors admesos a negociació en un mercat regulat de la Unió Europea:

Terminis en els informes. L’obligació de publicar i remetre el seu informe financer anual a la CNMV i l’informe d’auditoria dels seus Comptes Anuals, podrà complir-se fins a sis mesos a comptar des de el tancament d’exercici social. Aquest termini s’estendrà a quatre mesos per a la publicació de la declaració intermèdia de gestió i l’informe financer semestral.

Termini de convocatòria de la Junta General Ordinària. La Junta General Ordinària d’accionistes podrà celebrar-se dins dels deu primers mesos de l’exercici social.

Assistència per mitjans telemàtics El consell d’administració pot preveure en la convocatòria de la Junta General l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància.

En el cas que les mesures imposades per les autoritats públiques impedissin celebrar la Junta General en el lloc i seu física establerts a la convocatòria i no pogués fer-se ús de la facultat prevista en el número anterior:

a) Si la Junta s’hagués constituït vàlidament en aquest lloc i seu, podrà acordar-se per aquesta continuar la celebració al mateix dia en un altre lloc i seu dins de la mateixa província, establint un termini raonable per al trasllat dels assistents.

b) Si la Junta no pogués celebrar-se, la celebració de la mateixa en ulterior convocatòria podrà ser anunciada amb el mateix ordre del dia i els mateixos requisits de publicitat que la Junta no celebrada, amb al menys cinc dies d’antelació a la data fixada per la reunió.

En aquest cas, l’òrgan d’administració pot acordar en l’anunci complementari la celebració de la Junta per via exclusivament telemàtica, és a dir, sense assistència física dels socis o dels seus representants, sempre que s’ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per totes i cadascuna d’aquestes vies:

(I) assistència telemática,
(Ii) representació conferida al President de la Junta per mitjans de comunicació a distància,
(Iii) vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància.

Qualsevol d’aquestes modalitats de participació a la Junta podrà arbitrar-se pels administradors tot i que no estigui prevista en els estatuts de la societat, sempre que s’acompanyi de garanties raonables per assegurar la identitat del subjecte que exerceix el seu dret de vot. Els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada al domicili social amb independència d’on es trobi el president de la Junta, per audioconferència o videoconferència.

IMPORTANT: Excepcionalment, i a l’efecte del que disposa l’apartat anterior, seran vàlids els acords de consell d’administració i els acords de la Comissió d’Auditoria que, si escau, hagi d’informar prèviament, quan siguin adoptats per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, encara que aquesta possibilitat no estigui prevista en els estatuts socials, sempre que tots els consellers disposin dels mitjans necessaris per a això, i el secretari reconegui la seva identitat, la qual cosa s’ha d’expressar en l’acta i en la certificació dels acords que s’expedeixi. En aquest cas, la sessió es considera única i celebrada al lloc del domicili social.

Articles 40 i 41 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Llegir +

• Afecta l’estat d’alarma a l’termini per a la legalització dels llibres de Comptes?

Citem de les preguntes freqüents de la pàgina registradores.org.

Llegir +

Comptes Anuals.

En relació a l’aprovació dels Comptes Anuals, el termini de tres mesos des del tancament de l’exercici social previst per a formulació de Comptes Anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats i altres documents legalment obligatoris, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma , i es reprendrà de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data. El termini resultant és de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

Legalització llibres oficials. Pel que fa a la legalització dels llibres en el Registre Mercantil, no es contempla expressament en les noves normes, però considerant la suspensió general dels terminis ordinaris i particularment la de l’termini per a formulació de Comptes, amb la qual està relacionat el termini límit per legalització de llibres, s’ha d’interpretar que també aquest queda suspès fins al final del mes següent a l’termini límit per a la formulació de Comptes. Pel que el termini resultant seria el de quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

Important nota dels registradors que per la seva rellevància posen en majúscules:

S’HA D’ACLARIR, NO OBSTANT, QUE ES TRACTA NOMÉS D’UNA SUSPENSIÓ DEL TERMINI PER LES CIRCUMSTÀNCIES QUE VIVIM, PEL QUE ÉS POSSIBLE FORMALITZAR LA LEGALITZACIÓ ABANS DEL TRANSCURS DEL TERMINI ORDINARI PREVIST LEGALMENT.

Cas Pràctic:

Si l’estat d’alarma s’aixequés el dissabte 11 d’abril, les empreses que el seu tancament coincideix amb l’any natural, podrien optar per utilitzar qualsevol dels dos terminis següents:

1. Presentar dins del termini fins al 30 d’abril, com si no hagués existit l’estat d’alarma.

2. Presentar-dins de l’termini habilitat per l’estat d’alarma, quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma (o de les pròrrogues), el dimecres 12 d’agost.

 

 

Barcelona,7 de març de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.