Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 09/2020.

maig 4, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 09/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

Resolució de 13 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es modifica la de 1 de juliol de 2011, per la qual s’aprova l’adaptació de el Pla General de Comptabilitat Pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

Butlletí Oficial de l’Estat: divendres 17 d’abril de 2020, Núm. 107.

Llegir +

 

Una entitat que té locals arrendats i concedeix una moratòria en el pagament del lloguer quan haurà de declarar aquests ingressos?

D’acord amb l’article 11 de la LIS els ingressos i despeses derivades de les transaccions o fets econòmics s’imputaran al període impositiu en què es produeixi la meritació, d’acord amb la normativa comptable, amb independència del moment en què es produeixi el seu pagament o cobrament.

Preguntes més freqüents Impost sobre Societats.

Llegir +

 

Una entitat que ha paralitzat la seva activitat com a conseqüència del COVID-19 haurà de prorratejar l’amortització dels elements de l’immobilitzat per deduir-se únicament la corresponent al període en què ha estat exercint l’activitat?

Segons l’article 12 del LIS si s’utilitza el mètode d’amortització segons les taules establertes a l’esmentat article es podrà modificar el coeficient d’amortització aplicat dins del coeficient màxim i període màxim recollit en les mateixes, però no prorratejar l’import resultant del coeficient triat.

Preguntes més freqüents Impost sobre Societats.

Llegir +

 

Seran deduïbles les pèrdues de valor d’aquells elements patrimonials d’una entitat quan com a conseqüència del COVID-19 registrin un valor de mercat inferior al que figura en balanç?

L’article 13.2 de la LIS estableix que no seran deduïbles les pèrdues per deteriorament d’l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç.

Preguntes més freqüents Impost sobre Societats.

Llegir +

 

Els interessos satisfets com a conseqüència de l’ajornament de deutes tributaris pel COVID-19 que generen interessos transcorregut el període de carència de 3 mesos estan subjectes al límit de deducibilidad de despeses financeres previst a l’article 16 de la LIS?

Els interessos de demora tributaris es qualifiquen com despeses financeres i per tant estaran subjectes al límit del 30 per cent del benefici operatiu de l’exercici segons l’establert a l’article 16 de la LIS.

Preguntes més freqüents Impost sobre Societats.

Llegir +

 

Poden ser objecte de provisió els riscos generats pel COVID-19?

Seran provisionables si no es troben en algun dels supòsits de l’article 14.3 de la LIS.

Preguntes més freqüents Impost sobre Societats.

Llegir +

 

Si s’està tramitant un ERTE que afecta els treballadors de l’empresa Quines despeses de personal es poden deduir?

D’acord amb el principi de meritació, es podran deduir totes les despeses de personal meritades sempre que compleixin les condicions legalment establertes en els termes d’inscripció comptable, imputació d’acord amb meritació i justificació.

Preguntes més freqüents Impost sobre Societats.

Llegir +

 

Barcelona 30 d’abril de 2020

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.