Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 10/2019.

juny 20, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 10/2019

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 • Comptabilitat pública

  Ordre HAC/552/2019, d’11 d’abril, per la qual es modifiquen les Ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996, per les quals s’aproven els documents comptables a utilitzar per l’Administració General de l’Estat, i per la qual s’aprova la instrucció d’operatòria comptable a seguir en l’execució de la despesa de l’Estat; l’Ordre EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s’aprova la instrucció de comptabilitat de l’Administració Institucional de l’Estat i l’Ordre EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció de comptabilitat per a l’Administració General de l’Estat.

  BOE-A-2019-7344. +Info

 •  

 • Compte General de l’Estat

  Ordre HAC/553/2019, de 24 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre HAP/1724/2015, de 31 de juliol, per la qual es regula l’elaboració del Compte General de l’Estat.BOE-A-2019-7345. +Info

 •  

 • Impost de societats i Impost sobre la Renda de no Residents

  Ordre HAC/554/2019, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica, i per la qual es modifica l’Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària.

  BOE-A-2019-7346. +Info

 •  

  Internacionals

 • IFAC. Publicacions en espanyol

  El Marc Conceptual per a la Informació Financera amb Propòsit General de les Entitats del Sector Públic.

  +Info

  IFAC. La nova enquesta global de SMP revela les claus del creixement per a les petites empreses de comptabilitat.

  +Info

  Manual de Pronunciaments Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic, Edició de 2018.

  +Info

 •  

  L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 • Impost sobre Societats. Deducció per a evitar la doble imposició interna.
   
  Càlcul de la base. Criteri:

  A l’efecte d’aplicar el límit de la deducció per doble imposició prevista al 30.5 TRLIS es tindrà en compte l’increment net dels beneficis no distribuïts, fins i tot els que haguessin estat incorporats al capital social, que corresponguin a la participació transmesa, generats per l’entitat participada durant el temps de tinença d’aquesta participació tenint en compte els resultats comptables obtinguts per la participada durant el període de permanència de les accions en la participant sense perjudici que, com a conseqüència d’una operació societària (fusió), els títols originals en una societat A (absorbida) s’hagin transformat en títols posseïts en una societat B (absorbent).

  En el mateix sentit es pronuncia la Direcció General de Tributs a la seva consulta V1447–13 de 25 d’abril de 2013.

  Criteri 1 de la resolució 03865/2016/00/00 del 16/01/2019. +Info

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.