Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 10/2021

juny 4, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 10/2021

NOTÍCIES DE COMPTABILITAT

 

 • Entitats Financeres. Traçabilitat de certes operacions en sistemes de comptabilitat

Les entitats financeres han d’assenyalar en els seus sistemes de comptabilitat i de gestió del risc certes operacions, per tal de facilitar la seva traçabilitat, i incorporaran aquesta senyalització a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.

«BOE» núm. 114, de 13/05/2021.

 

Llegir més

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

 • IASB. Actualización. Abril 2021

 

  • Gestió dinàmica de riscos (Document 4 de l’agenda)
  • Instruments financers amb característiques de capital (Document 5 de l’agenda)
  • Fons de comerç i deteriorament (Document 18 de l’agenda)
  • Estats financers primaris (Document 21 de l’agenda)

 

Llegir més

 

 • EFRAG. Actualización. Abril 2021

Resumen de las discusiones técnicas y decisiones tomadas durante ese mes.

 

Llegir més

Nacionals

Resolució de 4 de maig de 2021, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual se sotmeten a informació pública les Normes Tècniques d’Auditoria, “Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l’auditoria d’estats financers” i “Identificació i valoració del risc d’incorrecció material “

Se sotmeten al tràmit d’informació pública les Normes Tècniques d’Auditoria.

Les Normes Tècniques d’Auditoria objecte d’aquesta Resolució NIA-ES 250 (Revisada) i NIA-ES 315 (Revisada) seran d’aplicació obligatòria per als auditors de comptes i societats d’auditoria en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals o altres estats financers o documents comptables corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022.

En tot cas, és aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l’1 de gener de 2023, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen els estats financers objecte de la feina.

 

«BOE» núm. 116, de 15 de mayo de 2021.

 

Llegir més

RESOLUCIONS VINCULANTS

En casos d’inversió de subjecte passiu, de conformitat amb el que preveu l’article 84.U.2n i 4t de la Llei 37/1992. Les factures rebudes s’han de registrar únicament en el llibre registre de factures rebudes o també en el llibre registre de factures expedides?

(…) Només ha de registrar les factures objecte de consulta en el llibre registre de factures rebudes.

Resolució vinculant V0634-21.

 

Llegir més

 

 

 

 

 

Barcelona, maig de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas