Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 11/2022

juny 7, 2022Sense categoria

Logo Accid

Núm. 11/2022

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

• IASB. Update. Abril 2022

Alguns temes de recerca i establiment de normes:
Segona Revisió Integral de la Norma de Comptabilitat NIIF per a les PIMES (Document 30 de l’Agenda)
Iniciativa de Divulgació—Subsidiàries sense Responsabilitat.

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-april-2022/

 

• EFRAG. Update. Abril 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

 

https://www.efrag.org/News/Public-352/EFRAG-Update-April-2022?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

 

• FASB proposa actualitzacions a la guia de reforma de la taxa de referència

 

Proposta d’actualització de les normes de comptabilitat, entre altres:

.Reforma de la taxa de referència (tema 848)
.Reforma de derivats i cobertura (tema 815)

 

https://fasb-org.translate.goog/page/Document?pdf=Prop+ASU+-+Reference+Rate+Reform+(Topic+848)+and+Derivatives+and+Hedging+(Topic+815)%E2%80%93+Deferral+of+the+Sunset+Date+of+Topic+848.pdf&title=Proposed+Accounting+Standards+Update%E2%80%94Reference+Rate+Reform+(Topic+848)+and+Derivatives+and+Hedging+(Topic+815):+Deferral+of+the+Sunset+Date+of+Topic+848+and+Amendments+to+the+Definition+of+the+Secured+Overnight+Financing+Rate+(SOFR)+Overnight+Index+Swap+Rate&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp

 

 

RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

 

• Estafa on es considera improbable la recuperació dels diners sostrets. La despesa derivada del robatori o frau és deduïble en l’Impost de societats?
De conformitat amb la normativa comptable aplicable, la despesa excepcional ocasionada per la sostracció soferta per l’entitat consultant tindria la consideració de despesa deduïble en l’Impost de societats, d’acord amb els articles 10.3 i 11 de la LIS, anteriorment reproduïts, si bé correspon al contribuent acreditar els fets (…)
Consulta Vinculant V0674-22.

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0674-22

 

LA OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 

• Impost de societats. Deducció per a despeses de publicitat. Canvi de criteri de la Sala. Sentit de la norma
Hem de deixar sense efecte la doctrina establerta per la Sala d’instància en la sentència que es recorre -expressiva de la nostra anterior doctrina continguda en la STS-, havent de respondre’s, de nou, a la qüestió plantejada per l’acte d’admissió del present recurs sobre que determinem “com s’ha de calcular la deducció en l’impost de societats del 15 per 100 de les despeses de propaganda i publicitat per a la difusió d’esdeveniments d’excepcional interès públic, prevista en l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre , en relació amb l’adquisició dels envasos que portin incorporat el logotip de tals esdeveniments, havent de distingir-se, dins del suport o vehicle de la publicitat, entre la part que compleix una funció estrictament publicitària i la part que compleix altres funcions vinculades amb necessitats ordinàries de l’activitat empresarial; o, per contra, si l’aplicació de la deducció s’ha de realitzar sobre el cost total dels envasos que incorporen el logotip dels esdeveniments com a base de la deducció”. I hem de contestar assenyalant que el càlcul expressat “s’ha de realitzar sobre el cost total dels envasos que incorporen el logotip dels esdeveniments com a base de la deducció”
STS 1612/2022 – ECLI:ES:TS:2022:1612 [+Info]

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5048060a9e4a5951/20220509

 

 

 

Barcelona, 2 de juny de 2022.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.