Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 12/2020.

juny 16, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 12/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

Terminis definitius per a la presentació dels llibres oficials i els comptes anuals de l’exercici 2019

Com a conseqüència de la disposició final vuitena del RDL 19/2020 publicat al BOE de 27 de maig de 2020, els terminis per a la formulació de comptes, legalització de llibres, celebració de la Junta per a l’aprovació dels comptes i dipòsit dels comptes en el Registre, i sense perjudici de poder presentar-lo en qualsevol moment, queda així:

  • Per formulació de comptes: Fins el 31 d’agost de 2020.
  • Per legalització de llibres: Fins el 30 de setembre de 2020.
  • Per celebrar la Junta d’aprovació de comptes: Fins el 31 d’Octubre de 2020.
  • Per dipositar els comptes al Registre Mercantil: Fins el 30 de Novembre de 2020.

(Màxim 1 mes des de la data de celebració de la Junta d’aprovació)

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig. Llegir +

 

Internacionals

EFRAG. Update de maig de 2020

Discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir +

 

IASB. Update de maig de 2020

Entre d’altres temes es va parlar de la reforma de l’Interès d’Oferta en el mercat interbancari (IBOR) i els efectes sobre la informació financera: fase 2.

Llegir +

 

IAASB. Implementació ISA 540 (revisada): exemples il·lustratius per auditar estimacions comptables simples i complexes

El Grup de treball d’implementació de la Norma Internacional d’Auditoria (ISA) 540 (revisada) de l’IAASB ha preparat exemples il·lustratius per auditar estimacions comptables simples i complexes. Els exemples estan dissenyats per il·lustrar com un auditor podria abordar certs requisits d’ISA 540 (revisats), i s’han desenvolupat per ajudar a l’auditor a comprendre com es pot aplicar ISA 540 (revisat) a:

  • Estimació comptable simple: Disposició sobre deteriorament de l’inventari.
  • Estimació comptable complexa: Provisió per deteriorament de propietats, planta i equip.

 

Llegir +

Unió Europea

 

Reglament (UE) 2020/551 de la Comissió de 21 d’abril de 2020 pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 1126/2008, pel qual s’adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1606/2002 de Parlament Europeu i de Consell, pel que fa a la Norma Internacional d’Informació Financera 3

 

Totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l’article 1 com a molt tard des de la data d’inici del seu primer exercici a partir de l’1 de gener de 2020.

A destacar:

  • Definició d’un negoci (input, procés i producte).
  • Identificació d’una combinació de negocis.
  • Prova opcional per determinar la concentració de la valor raonable.
  • Altres.

«DOUE» núm. 127, de 22 d’abril de 2020. Llegir +

Barcelona 11 de juny de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.