Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 12/2022

juny 21, 2022Sense categoria

Núm. 12/2022


LA OPINIÓ DELS TRIBUNALS-TEAC


Impost sobre societats. Reserva de capitalització. Consideració del compte/partida “Dividend actiu a compte”


A l’efecte del que disposa l’article 25.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, per determinar l’increment dels fons propis no es tindran en compte com a fons propis a l’inici i al final del període impositiu els imports registrats a la compte “557. Dividend actiu a compte” del Pla General de Comptabilitat.

En el mateix sentit consulta vinculant de la Direcció General de Tributs V1952-21, de 21/06/2021.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 00/00660/2022/00/00

Enllaç: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00660/2022/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2022%26fh%3d31%2f05%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d

 


Impost sobre societats. Règim de consolidació fiscal. Perímetre de consolidació fiscal. Integració al grup de consolidació fiscal, com a dependent, dels establiments permanents d’entitats no residents


El fet que a partir de l’entrada en vigor de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, s’incloguin en l’àmbit de les entitats dependents els establiments permanents d’una entitat no resident no suposa que el que prèviament no fos admesa aquesta possibilitat vulnerés el principi de llibertat d’establiment, ni el de no discriminació. La regulació ex novo efectuada per la Llei 27/2014 d’una nova possible entitat dependent, que és el cas d’un establiment permanent d’una entitat no resident, no suposava la correcció de cap situació d’incompatibilitat de la nostra normativa amb els principis del TFUE, sinó que responia al lliure arbitri del legislador, cosa que constitueix una modificació normativa a aplicar des de la vigència de la nova llei, i no està prevista, per tant, l’aplicació retroactiva d’aquesta nova redacció del règim de consolidació.

Criteri rellevant encara no reiterat que no constitueix doctrina als efectes de l’article 239 LGT.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 00/04917/2019/00/00

Enllaç: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04917/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2022%26fh%3d31%2f05%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d

 

Impost sobre societats. Deduïbilitat de la dotació a la provisió per depreciació d’existències basada en meres expectatives de depreciació


No resulta fiscalment deduïble la provisió per depreciació d’existències si no està basada en una acreditada disminució, ja produïda, del valor de mercat de les mateixes sinó en una mera expectativa de depreciació, i no es pot entendre acreditada la depreciació pel mer transcurs del temps sense que un tipus determinat de mercaderies s’hagin venut, com és el que l’entitat aquí plantejava. La provisió per depreciació o pèrdua per deteriorament d’existències es dotarà comptablement i, en conseqüència, tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble a l’impost sobre societats quan, a la data de tancament de l’exercici, es justifiqui que el seu valor de mercat és inferior al seu preu d’adquisició o cost de producció.

Es reitera criteri de RG 1554-2011, de 2-04-2014

Enllaç: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/07366/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f04%2f2022%26fh%3d31%2f05%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2

 


RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS


Comptabilització i tributació a l’impost sobre societats de les operacions plantejades


L’entitat consultant és propietària d’una nau industrial dedicada a l’emmagatzematge. L’any X1 es va produir una explosió en una empresa propera que va originar forts danys a l’estructura de la nau. L’entitat asseguradora ha valorat els danys i ha fixat la indemnització, l’import de la qual va ser percebut en el mateix exercici. La consultant planteja si l’import obtingut com a indemnització pel sinistre s’ha de comptabilitzar com a ingrés extraordinari, si les despeses de reconstrucció en què ha d’incórrer poden tractar-se com una despesa extraordinària, o si escau capitalitzar l’import de les despeses portant-les a l’actiu com a immobilitzat material, per amortitzar-lo posteriorment durant el període de vida útil restant. Addicionalment, si es capitalitzen aquestes despeses, el consultant planteja si, en la mesura que l’element patrimonial no és totalment nou, el podrà amortitzar en un termini de 25 anys al 4%.

Consulta Vinculant V0598-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0598-22

 

CONSULTA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA D’INTERÈS


Una entitat que té per activitat principal l’organització, la gestió, l’explotació i la comercialització d’apostes esportives i joc en línia aplica els criteris de registre d’ingressos de les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les societats de casinos de joc, de manera que comptabilitza la quantia satisfeta en concepte de premis als jugadors com a menor import de les vendes

L’aplicació d’aquest criteri repercuteix en el càlcul de l’import net de la xifra de negocis de l’entitat

Des del punt de vista fiscal és admès el criteri de registre comptable?

(…) Finalment, l’article 10.3 de la LIS estableix que en el mètode d’estimació directa, la base imposable es calcularà, corregint, mitjançant l’aplicació dels preceptes establerts en aquesta Llei, el resultat comptable determinat d’acord amb les normes previstes a el Codi de comerç, en les altres lleis relatives a aquesta determinació i en les disposicions que es dictin en desplegament de les normes esmentades, sense que la LIS estableixi res respecte d’això pel que s’aplicarà la normativa comptable.

Novetats a Informa. Import Net Xifra de Negocis Cases d’Apostes, Consulta Nº144509


Enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0144509

 

 

 

Barcelona, 17 de juny de 2022.

Noticias relacionadas

ACCID nº 08/2024

ACCID nº 08/2024

Newsletter de les novetat comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 08/2024.