Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 13/2020

juny 26, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 13/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

Cost amortitzat i classificació en corrent o no corrent d’un préstec. NRV 9ª, MCC. Contingut Nota 9 model normal de memòria

 

(…) Si bé el tipus d’interès efectiu inclou tant els interessos explícits com implícits, els interessos explícits s’imputen en el compte “527. Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit” i els interessos implícits es recullen en el compte que representa el deute, en aquest cas el compte “170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit”; així es dedueix del que està establert per a ambdues comptes en la Cinquena Part, Definicions i Relacions Comptables, del PGC. (…)

BOICAC 121 / Maig / 2020. Consulta 1. Llegir +

Capitalització de despeses financeres per una societat que gestiona rendes vitalícies. NRV 2a, NRV 4ª, NRV 13ª

 

(…) El consultant no adquireix la propietat plena de l’immoble sinó un dret real limitat, sent aquest últim l’actiu a comptabilitzar. Aquest element patrimonial, als menys durant el període de vigència de l’usdefruit, constitueix una inversió que compleix una funció econòmica consistent en la mera tinença de l’actiu, circumstància que impedeix identificar un període de transformació o construcció que pogués habilitar per reconèixer les despeses financeres meritades com a major valor de l’esmentat dret.

Per contra, la seva adquisició implica la seva immediata posada en condicions de funcionament. En conseqüència, les despeses financeres meritades sobre les quals versa aquesta consulta no poden comptabilitzar-se com major valor de l’actiu adquirit.

BOICAC 121 / Maig / 2020. Consulta 2. Llegir +

Sobre si s’han de fer ajustos al tancament de l’exercici per les conseqüències derivades de l’estat d’alarma per a la gestió de la COVID-19 i la possible no aplicació del principi d’empresa en funcionament. NRV 23ª

 

(…) Finalment, el consultant pregunta sobre la possible correcció valorativa de les inversions financeres atès que, al seu parer, “l’aparició del coronavirus COVID 19 en l’últim trimestre del l’exercici 2019 ha produït una massiva i dràstica caiguda de la valor dels actius financers a nivell mundial. Segons l’opinió d’aquesta part, és raonable considerar que aquest fet guarda relació amb les condicions de les inversions en la data del balanç i, per tant, ha de corregir la valoració dels actius financers al tancament de l’exercici 2019”

Referent a això, aquest Institut es reitera en l’aplicació de les regles generals previstes en la NRV 23ª.

BOICAC 121 / Maig / 2020. Consulta 3. Llegir +

Repartiment d’un dividend entre empreses del grup després de successius canvis de valors

 

(…) L’esmena de l’error comptable en què han incorregut les societats del grup es solucionarà aplicant la NRV 22a Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables de l’PGC i la interpretació d’aquest Institut publicada a la consulta 3 de l’BOICAC nº 86, de juny de 2011.

En qualsevol cas, en la memòria dels comptes anuals s’ha de subministrar tota la informació significativa sobre les operacions realitzades per l’empresa, amb la finalitat de que aquelles en el seu conjunt reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.

BOICAC 121 / Maig / 2020. Consulta 4. Llegir +

Barcelona 26 de juny de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.