Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 13/2021

jul. 13, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 13/2021

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

IASB. Actualització de juny de 2021

Aquesta actualització de IASB destaca les decisions preliminars del Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (Consell).

Llegir més

 

IFRS. CINIIF. Actualització de juny de 2021

Decisions de l’agenda:

. Transaccions TLTRO III (NIIF 9 Instruments financers i NIC 20 Comptabilització de subvencions governamentals i divulgació d’assistència governamental).

. Beneficis econòmics de l’ús d’un parc eòlic (arrendaments IFRS 16).

Llegir més

 

EFRAG. Actualització de juny de 2021

Resum de les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes publicades i llistes per a descarregar.

Llegir més

 

FASB proposa millores a la guia de taxes de descompte per a arrendataris que no són entitats comercials públiques

Es respon a preguntes com aquestes:

Per què FASB emet aquesta actualització de normes de comptabilitat proposada (actualització)?

Quins es veurien afectats per les modificacions d’aquesta actualització proposada?

Llegir més

Nacionals

 

Ordre ETD/642/2021, de 8 de juny, per la qual s’aproven els models d’informació quantitativa a efectes estadístics i comptables, a remetre per les entitats asseguradores i reasseguradores en relació amb l’adaptació en el temps a les noves taules de supervivència.

L’adaptació de les quanties de les provisions tècniques comptables derivada d’aquest canvi ha suposat la introducció d’una disposició transitòria en el Reial decret 288/2021, de 20 d’abril, per a establir un procés transitori voluntari en matèria comptable. Les dades disponibles sobre l’adaptació a realitzar i els principis de transparència i competència en condicions d’igualtat aconsellen que el procés transitori no s’estengui més enllà del necessari, tant en termes temporals com en el seu àmbit d’aplicació. Per les mateixes raons de transparència, tant la documentació estadístic-comptable com els comptes anuals han de proporcionar informació sobre l’existència i contingut d’aquest procés transitori.

Butlletí Oficial de l’Estat. «BOE» núm. 149, de 2021.06.23.

 

Llegir més

 

Resolució de 15 de juny de 2021, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres d’1 de juny de 2021, pel qual s’aprova el pla de prestació del servei postal universal.

Metodologia de càlcul del cost net del servei postal universal.

D’acord amb la Llei 43/2010, de 30 de desembre, l’operador designat està obligat a portar una comptabilitat analítica i una separació de comptes, segons el que es disposa per l’ordre reguladora d’aquesta matèria, adoptada de conformitat amb l’article 26 de la precitada Llei. La comptabilitat analítica es fonamentarà en la comptabilitat financera degudament auditada de l’operador. (…)

Butlletí Oficial de l’Estat. «BOE» núm. 152, de 2021.06.26.

 

Llegir més

 

 

 

 

 

Barcelona, juliol de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.