Nº 13 /Newsletter novetats comptables

jul. 1, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals


Actius ETAM. Càlcul de la vida residual. Interessant sentencia

Ordre TED/490/2022, de 31 de maig, per la qual s’executa la sentència del Tribunal Suprem en relació amb la declaració de lesivitat per a l’interès públic de l’Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s’estableix la retribució de les empreses de distribució d’energia elèctrica per a l’any 2016.

(…) Existència d’un error en el càlcul de la vida residual mitjana de les instal·lacions amb posada en servei fins al 31 de desembre de 2014 en el cas d’empreses amb més de 100.000 clients connectats a les seves xarxes, consistent a haver restat de l’immobilitzat brut comptable el valor de tots aquells actius totalment amortitzats (denominats ETAM) que no s’haguessin donat de baixa en l’immobilitzat comptable, estiguessin en servei o no, el que produïa un augment artificial de la vida residual.

«BOE» núm. 130, d’1 de juny de 2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-9010


Internacionals


IASB. Update. Maig 2022


Alguns temes de recerca i establiment de normes:

1. Revisió posterior a la implementació de la NIIF 9—Classificació i Mesurament (Document 3 de l’Agenda)

2. Fons de comerç i deterioració (Document 18 de l’agenda)

3. Segona Revisió Integral de la Norma de Comptabilitat NIIF per a les PIMES (Document 30 de l’Agenda)

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-may-2022/

 

EFRAG. Update. Maig 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

Enllaç: https://www.efrag.org/News/Public-363/EFRAG-Update-May-2022


CONSULTA DE L’AGENCIA TRIBUTÀRIA D’INTERÉS


Definició de “nou” per a aplicar la llibertat d’amortització

Un element és nou quan està acabat de fer o fabricat, quan sigui utilitzat o posat en condicions de funcionament per primera vegada. En aquest cas, resultarà necessari que la nau no hagi estat objecte d’utilització amb anterioritat i que la mateixa entri en funcionament per primera vegada.

Novetats en Informa. Import Net Xifra de Negocis Cases d’Apostes. Consulta Nº144428.

Enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0144428


L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS


Taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per emissió d’informes d’auditoria de comptes. Preguntes i respostes

El principi d’íntegra regularització, -en el seu vessant substantiu-, és aplicable als supòsits en els quals es regularitza per l’Administració un fet imposable imputant-lo a l’exercici corresponent, quan el contribuent ha procedit prèviament a autoliquidar imputant erròniament el fet imposable a un període posterior al de la meritació, havent d’analitzar en la liquidació l’administració tant els aspectes desfavorables com els favorables per al contribuent?

El principi d’íntegra regularització, -en el seu vessant procedimental-, és aplicable no sols als procediments d’inspecció sinó també als procediments de gestió tributària, (…)?

ATS, a 20 d’abril de 2022 – ROJ: ATS 6025/2022.

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/07988bd08c9dee20/20220502

 

 

 

Barcelona, 1 de juliol de 2022.

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 08/2024

ACCID nº 08/2024

Newsletter de les novetat comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 08/2024.