Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 15/2020

jul. 23, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 15/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

EFRAG. Update de juny de 2020

 

Discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir +

 

 

 

RESOLUCIÓ VINCULANT D’INTERÈS

 

Queda afectada la vida útil d’aquelles inversions immobiliàries que s’adquireixen usades i s’aplica el multiplicador per dos en el càlcul de l’amortització?

 

“(…) no pot afirmar-se que la vida útil d’un actiu “… no es veu alterada per l’aplicació del multiplicador per dos aplicable a inversions immobiliàries que s’adquireixin usats” ja que, es reitera, la vida útil es correspondrà amb “… el període durant el qual l’empresa espera utilitzar l’actiu amortitzable o el nombre d’unitats de producció que espera obtenir de la mateixa (…) “, sent fiscalment deduïble en el cas dels actius a què es refereix aquest apartat l’amortització en els termes assenyalats en el punt 2 anterior, en el cas que la consultant apliqui el mètode d’amortització segons la taula establerta en l’article 12.1.a) de la LIS”.

Resolució Vinculant V0534-20. Llegir +
 

 

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 

Ingressos comptabilitzats en exercicis anteriors al de la seva meritació

 

“Per tant, interpretant conjuntament els articles 19.3 i 19.1 de el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, com l’acte d’admissió ens exigeix, no hi cap, en un supòsit com l’analitzat, que l’Administració tributària imputi temporalment les despeses comptabilitzades segons el criteri de la meritació i, en canvi, no faci el mateix amb els ingressos comptabilitzats anticipadament a la seva meritació, aplicant a aquests el criteri de caixa a l’hora de determinar la base imposable de l’impost sobre societats “.

STS 1922/2020 – Ecli: ÉS: TS: 2020: 1922. Llegir +

 

La manca de dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil és causa legal de dissolució de la societat o simplement constitueix una prova més de que existeix causa legal de dissolució?

 
“4.2. Ni en la regulació legal i reglamentària de l’obligació del dipòsit dels comptes anuals, ni en la regulació de les causes legals de dissolució de les societats de capital es preveu (ni s’ha previst en versions anteriors de l’esmentada normativa) que l’incompliment de l’obligació legal de dipositar els comptes constitueixi una d’aquestes causes legals de dissolució “.
 
STS 1453/2020 – Ecli: ÉS: TS: 2020: 1453. + Info

 

Barcelona 23 de juliol de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.