Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 19/2019.

nov. 15, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 19/2019

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

  • Adquisició d’una empresa amb la finalitat d’evitar un obstacle a la comercialització d’un complex residencial. RICAC de 28 de maig de 2013.

Sobre el tractament comptable de l’adquisició d’una empresa amb la finalitat d’eliminar un obstacle a la venda d’habitatges desenvolupada per la societat adquirent.

BOICAC 119. Setembre 2019. Consulta 1.

Llegir +

  • Imputació a l’excedent de l’exercici d’un llegat rebut per una entitat sense finalitats lucratives. Normes d’adaptació del PGC a les entitats sense finalitats lucratives NRV 9a i NRV 20a.

Sobre el tractament comptable de la imputació a resultats d’una herència rebuda per una entitat sense finalitats lucratives d’una persona física consistent en la participació de la totalitat de les accions d’una societat mercantil després de la posterior liquidació d’aquesta.

BOICAC 119. Setembre 2019. Consulta 2.

Llegir +

 

  • La prima d’emissió o assumpció i altres aportacions de socis a l’efecte de l’article 31.2 de la RICAC de 5 de març de 2019.

Sobre si la prima d’emissió o assumpció i les altres aportacions de socis han d’entendre’s inclosos en el concepte de reserves disponibles a l’efecte del que es disposa en l’article 31.2 de la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

BOICAC 119. Setembre 2019. Consulta 3.

Llegir +

Barcelona, 14 de novembre de 2019.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.