Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 2/2021

gen. 25, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 2/2021

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals (Pendents de la seva publicació al BOE)

  • El Reial Decret pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats aprovades pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius aprovades pel Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre.

Pel que fa a la reforma de el Pla General de Comptabilitat, es tracta d’un pas important en l’estratègia de convergència del dret comptable espanyol amb les normes financeres internacionals emeses per l’International Accounting Standards Board, així com a la Directiva d’Auditoria i el Reglament (UE) d’auditoria d’entitats d’interès públic de comptabilitat financera adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE), en concret en els àmbits de la comptabilització dels instruments financers (NIIF-UE 9) i el reconeixement d’ingressos (NIIF-UE 15).

Això suposa disposar d’una normativa comptable interna independent i autònoma pels rellevants efectes fiscals i mercantils que produeix, però a el mateix temps adaptada a les NIIF-UE.

IMPORTANT. Aquesta adaptació no és aplicable a les pimes, atès que aquestes estan subjectes a un règim simplificat de presentació d’informes. Tampoc s’aplica a les entitats financeres, amb un marc comptable específic elaborat pel Banc d’Espanya.

Per a exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021.

El REIAL DECRET pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes.

La modificació del marc d’auditoria té com a objectiu principal completar la normativa derivada de les reformes normatives en l’àmbit de la Unió Europea adoptades com a conseqüència de l’anterior crisi financera, integrades per la Directiva 2014/56. Aquestes normes van tenir la seva transposició a Espanya a través de la Llei 22/2015 d’Auditoria de Comptes, que estava pendent del necessari desenvolupament reglamentari, a qual es dóna compliment amb aquest Reial decret.

L’objectiu fonamental d’aquest nou marc és augmentar la confiança en aquesta activitat i la credibilitat de l’informe d’auditoria, reforçar la transparència en l’actuació dels auditors, la seva independència i la millora de la qualitat, així com impulsar una supervisió pública uniforme en tot el conjunt de la Unió Europea.

Per a exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021.

Nacionals (Publicats al BOE)

  • Ordre HAC / 566/2020, de 12 de juny, per la qual es modifica l’Ordre HAC / 998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l’obligació de portar la comptabilitat dels productes objecte de els impostos especials de fabricació.

El passat 15 de gener va entrar en vigor SILICIE, el nou sistema de comptabilitat dels productes amb impostos especials. Aquest nou sistema de comptabilitat afecta els productes objecte dels impostos especials, com el tabac, les begudes alcohòliques o els hidrocarburs.

Totes les empreses que fabriquin aquest tipus de productes han de presentar els seus assentaments comptables de manera electrònica a la seu de l’Agència Tributària.

Butlletí Oficial de l’Estat. «BOE» núm. 177, de 2020.06.26.

 

Llegir més

 

  • Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. Comptabilització de la superfície construïda ponderada de les àrees de promoció econòmica urbana en polígons d’activitat econòmica.

Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquesta llei i les disposicions que la desenvolupen són aplicables al municipi de Barcelona, sense perjudici del caràcter prevalent de la normativa que conforma el règim especial d’aquest municipi.

Constitueix la superfície construïda ponderada total (SCPT) d’una àrea de promoció econòmica urbana el sumatori de la totalitat de les superfícies construïdes ponderades de les naus (SCPN).

La comptabilització de la superfície construïda ponderada respecte a naus, parcel·les i parcel·les de serveis resulta (…)

«DOGC» núm. 8303, de 2020.12.24, «BOE» núm. 11, de 2021.01.13.

 

Llegir més

 

  • Resolució de 7 de gener de 2021, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, per la qual es publica el tipus d’interès màxim a utilitzar en el càlcul comptable de la provisió d’assegurances de vida, d’aplicació a l’exercici 2021.

El Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, en la disposició addicional cinquena regula el règim de càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables.

L’interès màxim aplicable per al càlcul de la provisió d’assegurances de vida durant l’exercici 2021 serà el 0,54 per 100.

«BOE» núm. 11, de 13 de gener de 2021.

 

Llegir més

 

 

Barcelona, 22 de gener de 2021.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.