Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 20/2019.

nov. 29, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 20/2019

 

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

• 2020. Una odissea en l’espai comptable

S’acosta el dia 1 de gener de 2020, dia que començarà una odissea en l’espai comptable, recordem que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va publicar a finals de l’any 2018 dues normes que modificaran significativament el Pla General de Comptabilitat actual.

Aquestes normes són:

a)  Projecte de Reial Decret pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les Normes d’Adaptació de el Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre.

 

Llegir +

 

b)  Projecte de Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis. [+info]

 

Llegir +

 

Un breu resum seria:

1. Es canvia la definició del valor raonable, deixant-la com un mesurament a valor raonable, introduint així mateix com a excepció la possibilitat, en el cas d’intermediaris d’existències, de poder valorar existències a valor raonable menys costos de vendes.

2. La classificació dels actius financers, als efectes de valoració, passen d’una classificació actual de SIS categories a únicament TRES, les tres categories previstes són:

• A valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.
• A cost amortitzat.
• A cost.

3. Pel que fa als Ingressos dels contractes amb clients, s’han de reconèixer quan es produeixi la transferència del control dels béns o serveis compromesos amb el client i per l’import que s’espera rebre d’aquest últim.

En aquest punt crida l’atenció que serà un “procés seqüencial d’etapes, per al seu posterior desenvolupament en una resolució de l’ICAC”.

4. Es modifiquen els criteris de reconeixement de les ampliacions i reduccions de capital.

El destí dels comptes del capital social i, si s’escau, la prima d’emissió o assumpció d’accions o participacions amb naturalesa de patrimoni net dependrà de si s’hagués produït la inscripció en el Registre Mercantil abans de la data de formulació dels comptes anuals o que finalitzi el termini previst en la legislació mercantil per a la seva formulació sense que aquesta s’hagi produït.

5. S’amplien els requisits de desglossament d’instruments financers dins dels models normals de comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i memòria).

6. Criteris de reconeixement de la diferència de valoració de la primera aplicació que sorgeixi en els actius i passius, la destinació està previst sigui una partida de reserves.

Internacionals

• IFRS. IASB Update octubre 2019

Alguns temes van ser:

  • La implementació importa
  • Combinacions de negocis sota control comú
  • Comentari de la gerència
  • Canvis a la NIIF 17 Contractes d’assegurança
  • Altres.
Llegir +

 

• EFRAG. Update octubre 2019

  • Discussions tècniques públiques celebrades
  • Decisions preses durant aquest mes.
Llegir +

 

Barcelona 28 de novembre de 2019.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.