Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 20/2020

oct. 19, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 20/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

 IASB. Actualització. Setembre de 2020

Els temes, per ordre de discussió, eren els següents:

  • Manteniment i aplicació coherent.
  • Activitats regulades per tarifes.
  • Comentari de la gestió.
  • Combinacions d’empreses sota control comú.
  • Activitats extractives.

 

Llegir mes

EFRAG Actualització. Setembre de 2020

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

 

Llegir mes

RESOLUCIONS VINCULANTS

 

Un treballador d’una societat va sostreure indegudament diners del compte bancari de la societat. El treballador al jutjat va declarar no estar en possessió de els diners sostrets a causa d’una suposada ludopatia que es concreta en una addicció a l’operativa en valors.
Criteri sobre la consideració com a despesa deduïble de la pèrdua per deteriorament del crèdit contra el treballador, atenent a la més que improbable recuperació de els diners sostrets, així com la seva imputació temporal. En concret:

– Si es consideren complerts els requisits que estableix l’article 13.1.d) de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, i per tant el deteriorament del crèdit que ostenta la societat enfront del treballador seria fiscalment deduïble.
– En cas afirmatiu, en quin moment resultaria fiscalment deduïble el deteriorament del crèdit, si en l’exercici 2018 (any d’interposició de la denúncia i de la presentació de l’acusació particular de la societat en el procés penal) o en l’exercici en que es dicti sentència ferma en el procés i el crèdit es declari totalment incobrable
(…)
El tractament comptable que es dedueix de l’informe de l’ICAC serà igualment el que s’assumeixi a efectes fiscals, en virtut del que disposen els articles 10 i 11 de la LIS, anteriorment reproduïts.
El registre comptable dels fets que ha efectuat l’entitat consultant no es correspon amb els criteris reflectits en l’informe de l’ICAC.
Segons es desprèn de l’esmentat informe, la comptabilització per l’entitat consultant en l’exercici 2018 d’un dret de crèdit s’hauria fet de manera errònia, ja que va haver de revisar la comptabilitat i corregir els saldos del compte corrent ajustant el valor dels actius, aplicant la norma de registre i valoració 22a “Canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables” de el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, motivant en l’exercici en què es corregeix l’error el corresponent ajust per l’efecte acumulat de les variacions dels actius i passius, que s’imputarà en una partida de reserves.
(…)
D’això resulta possible considerar que no procediria el registre del crèdit enfront del treballador, de manera que, a l’estar erròniament comptabilitzat aquest crèdit, no es podria plantejar la deduïbilitat a efectes fiscals de les pèrdues per la seva deteriorament que es planteja en l’escrit de consulta.

Resolució vinculant V2671-20.

 

Llegir mes

 

 

 

Barcelona 2 d’octubre de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.